Enskild livförsäkring för nötdjur

AXND:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till Lantömsförsäkringen och de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA. I övrigt gäller även försäkringsavtalslagen och andra författningar på området i tillämpliga delar. Om ett villkor i de allmänna bestämmelserna och ett produktvillkor motsäger sig varandra, är det alltid produktvillkoret som gäller.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den som anges på försäkringsbrevet och som är ägare till djuret.

Försäkringen gäller inte för ny ägare efter en överlåtelse av djuret.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden och som har sin grund i en händelse som inträffat under ansvarstiden och som omfattas av försäkringen.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar på produktionsplats knuten till försäkringsstället.

Försäkringen gäller även när djuret transporteras till, ifrån eller vistas på betesmark som ägs, arrenderas eller disponeras av försäkringstagaren.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen omfattar det antal djur som anges i försäkringsbrevet. Därutöver omfattar försäkringen även förlorat foster/kalv till försäkrad dräktig ko. Försäkringen gäller från den sjunde dräktighetsmånaden och fram till och med kalven uppnår 9 dagars ålder.

4.1 Försäkringsbelopp och ersättning

Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev. Ersättning med hela försäkringsbeloppet betalas då djuret:

 • dör, insjuknar eller skadas så svårt att det enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas
 • försvinner genom stöld, tjuvslakt eller genom drunkning.

Ersättning för förlorat foster/kalv:

Du kan få ersättning för förlorat foster eller kalv från och med den sjunde dräktighetsmånaden om kalven:

 • föds död
 • dör eller blir så sjuk att veterinär anser att den måste avlivas
 • fostret aborterats.

Du kan även få ersättning för kalven om kon försvinner, dör eller blir så sjuk att kalven enligt veterinär måste avlivas.

Ersättning:

 • Du får ersättning med 12% av kons försäkringsbelopp.
 • Vid ersatt skada får du även ersättning för destruktionskostnader med upp till högst 50 euro per djur. Kostnaderna skall styrkas med faktura.

Ersättningskrav:

 • För att få ersättning för foster/kalv måste det kunna styrkas att kon varit dräktig i minst sex hela månader. 

Från ersättningen görs avdrag för eventuell självrisk som framkommer av ditt försäkringsbrev.

4.1.1 Djur som kommer bort

Du kan få ersättning om det försäkrade djuret kommer bort och inte hittas inom tre månader.

Krav: Du måste anmäla djurets försvinnandet till polisen och söka efter djuret.

Ersättning: Du får ersättning med djurets försäkringsbelopp, dock högst med dess marknadsvärde.

Från ersättningen görs avdrag för eventuell självrisk.

4.2 Ersättningsbegränsningar

Ersättning för foster och kalv förutsätter att kon omfattats av försäkringen i minst 14 dagar. Vid flerfödsel betalas ersättning för ett foster eller en kalv. Om någon av kalvarna lever betalas ingen ersättning. Ersättning för foster/kalv betalas endast ut två gånger för samma ko.

Som försäkringsobjekt räknas inte nötdjur som är under 10 dagars ålder.

5. Skador som inte ersätts ur Enskild Livförsäkring

Försäkringen ersätter inte

 • skador som uppkommit inom 14 dagar från nyteckning (karenstid)
 • saneringsslakt utan kliniska tecken på sjukdom - t.ex p.g.a.låg produktion, dålig exteriör, utebliven dräktighet, trespenthet, högt cellantal eller dålig spermaproduktion
 • beteenderubbning eller lynnesfel
 • skada i samband med kalvning eller kastning där kvigan inte varit tillräckligt utvecklad eller om kvigan var yngre än 13 månader vid betäckningen
 • angrepp av varg, björn, lo, djärv eller örn
 • av slakteriet kasserad kropp eller del av den
 • sänkt avräkningspris på grund av salmonella
 • skada till den del ersättning betalas genom annan försäkring, speciallag eller med allmänna medel
 • skada som uppkommit p.g.a. bristande djurhållning enligt gällande djurskyddslag och förordningen om djurskydd
 • sjukdom eller olycksfall som uppkommit innan försäkringen trätt i kraft
 • kostnader för provtagning för att spåra BSE 
 • skada förorsakad av krig, krigsliknande operation, terrorangrepp, frigjord atomenergi, naturkatastrof eller strejk.

6. Övriga ersättningsbestämmelser för Enskild livförsäkring

6.1 Övriga kostnader som ersätts

Oberoende av försäkringsbeloppet ersätter försäkringen i samband med nödslakt skäliga kostnader för transport till slakteri på Åland och den nödslakt som slakteriet har utfört. Ersättning från slakteri dras av från ersättningen och slakteriavräkningen inlämnas till försäkringsbolaget i samband med ersättningsansökan.

Försäkringen ersätter arvodet för veterinärutlåtande som gäller utredning av skadan samt vid försvinnande även kostnaden för polisprotokoll.

6.2 Självrisk

Försäkringstagaren har en i försäkringsbrevet angiven självrisk.

6.3 Nödslakt

Med nödslakt avses att ett djur på uppmaning av veterinär avlivas till följd av skada i avsikt att förhindra sjukdom enligt lagen om djurskydd och förordningen om djurskydd eller p.g.a. att djuret trots sakenlig vård antas avlida inom kort p.g.a. dålig överlevnadprognos.

6.4 Ansökan om ersättning

Till skadeanmälan skall bifogas ett veterinärutlåtande som anger orsaken till djurets död eller nödslakt. För djur som förts till slakteri skall slakteriets avräkning bifogas. Vid försvinnande skall ett utdrag ur polisanmälan lämnas till försäkringsgivaren.

6.5 Mervärdesskatt

Vid utbetalning av skadeersättning avräknas mervärdesskatt för den som är redovisningsskyldig för mervärdesskatt.

7. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav

7.1 Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav avser att förebygga och begränsa en skada på djur. Om den försäkrade underlåtit sig att följa säkerhetsföreskrifterna som ges i försäkringsbrevet och i försäkringsvillkoren kan ersättningen minskas eller vägras helt enligt bestämmelserna i de Allmänna avtalsbestämmelserna.

7.2 Om ett försäkrat djur skadar sig, insjuknar eller blir slött utan att visa egentliga tecken på sjukdom, skall försäkringstagaren genast konsultera och vid behov tillkalla veterinär samt följa de direktiv och anvisningar som veterinären ger gällande behandling, eftervård och rehabilitering av djuret. Vid omfattande sjuklighet i besättningen eller om djuret/djuren inte svarar på behandlingen skall alltid veterinär anlitas.

Du måste tillkalla veterinär igen om djurets hälsa inte förbättras under pågående behandling, eftervård eller rehabilitering.

7.3 Djurskyddslagen, andra lagar och förordningar som har till syfte att förebygga sjukdom och skada på djur måste följas. De föreskrifter, beslut och förelägganden som veterinär eller myndigheter ger om bekämpningen av smittosamma sjukdomar skall följas.

7.4 Utländskt foder får användas bara om fodret har undersökts i Finland på laboratoriet vid Kontrollcentralen för växtproduktion.