Lantbruksförsäkring

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under lång tid kan förstöras på ett ögonblick och höga värden gå till spillo. Vår Lantöms hjälper dig känna trygghet då du vet att din verksamhet är försäkrad på bästa tänkbara sätt.

Med vår Lantöms får du skydd för egendom, avbrott, ansvar och rättsskydd. Du kan också välja att komplettera med tilläggsförsäkringar och separata försäkringar.

Försäkringen omfattar byggnader, maskiner, lantbruksinventarier och förnödenheter, produktionsdjur och lantbruksprodukter. Du väljer själv försäkringsskydd och belopp.

Byggnader

Byggnader som tillhör lantbruket omfattas, till exempel ladugård, maskinhall, torkbyggnad och lider.

Maskiner och lantbruksinventarier

Med maskiner och lantbruksinventarier avses olika lantbruksmaskiner, redskap  och utrustning som används i lantbruket, såsom plogar, harvar, traktorsläpvagnar, foderkvarnar, motorsågar.

Övriga lantbruksinventarier och –förnödenheter

Till denna kategori hör till exempel gödsel, bekämpningsmedel, bränsle, emballage och andra förbrukningsartiklar.

Produktionsdjur (brand och inbrott)

Produktionsdjur omfattar enskilda, eller i grupp upptagna, produktionsdjur som till exempel nötboskap, svin, får, getter, fjäderfä, hästar och övriga djur.

Lantbruksprodukter

Denna kategori omfattar produkter som produceras och lagras på försäkringsstället, exempelvis äppel, lök eller spannmål. Mjölk och ägg omfattas men däremot inte andra produkter som hör till djurriket.

Om ditt lantbruk drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av en ersättningsbar egendomsskada till exempel en brand kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget råkat ut för. Särskilda säkerhetsföreskrifter gäller.

Försäkringen gäller den försäkrade och dennes arbetstagare vid person- och sakskada orsakad i arbetet.

Om din verksamhet hamnar i en rättslig tvist kan du få ersättning från rättsskyddsförsäkringen. Försäkringen gäller nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål där försäkringstagaren är målsägande.

Beroende på din verksamhet kan du enkelt förbättra ditt skydd med följande tilläggsförsäkringar

Extrakostnadsförsäkring vid avbrott för arbetsmaskiner

Vid ersättningsbar sakskada gäller försäkringen för rimliga extra kostnader som uppkommer till följd av de åtgärder man vidtar för att bedriva den försäkrade verksamheten vidare i samma omfattning.

Försäkring för skördetröska eller annan självgående arbetsmaskin

Försäkringen omfattar standardutrustning som ingår i riktpriset och fast monterad tilläggsutrustning som är väsentlig för maskinens funktionalitet.

Katastrofförsäkring för produktionsdjur

Försäkringen omfattar nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfä. Försäkringen ersätter katastrofskada med sjukdomsrelaterad orsak då flera produktionsdjur drabbats inom kort tid.

Enskild livförsäkring för nötdjur

Försäkringen omfattar det antal djur som anges i försäkringsbrevet och ersättning kan erhållas då djuret dör, insjuknar eller skadas så svårt att det måste avlivas.

Ansvarsförsäkring för lantbrukspraktikant

Försäkringen ersätter skador som praktikanten genom vårdslöshet eller oförsiktighet i sitt arbete har förorsakat på byggnader eller lösegendom som ingår i lantbrukets försäkring.

För att ytterligare täcka in specialområden finns det separata försäkringar som du kan teckna:

  • Lagstadgad olycksfallsförsäkring
  • Skogsförsäkring
  • Traktorförsäkring
  • Växthusförsäkring