Företagsförsäkring | Ömsen
Kvinna hänger upp en kruka utomhus

Företagsförsäkring - mer än bara priset

Att välja rätt försäkring för företaget handlar ofta om mer än priset. Det handlar om tillgänglighet, att snabbt och smidigt få hjälp och stöd oavsett om ditt företag har en mindre eller större verksamhet.

Har du råkat ut för en skada?

Företagsförsäkring

Våra företagsförsäkringar är individuella lösningar som passar just ditt företag och din bransch. Försäkringarna kan tecknas för till exempel varulager, inventarier, maskiner och byggnader. Ofta har företaget speciella behov och då kanske du behöver komplettera med olika tilläggsförsäkringar. Vi hjälper dig att hitta rätt försäkringslösning för bästa möjliga skydd.

Grunderna i vår företagsförsäkring

  • Egendom
  • Ansvar
  • Rättsskydd
  • Avbrott
Egendom

Egendomsskyddet ger ersättning vid skadehändelser som till exempel brand, naturskada, inbrott och rån.

Skyddet gäller i första hand på den adress där du bedriver din verksamhet, men omfattar också egendom upp till i villkoren angivet belopp som du tillfälligt förvarar på annan plats.

I egendomsskyddet ingår följande.

  • Brand
  • Naturskador
  • Inbrott
  • Vatten
  • Allrisk

 

Avbrott

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av en ersättningsbar egendomsskada, till exempel en brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget råkar ut för.

Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.

Rättsskydd

Om din verksamhet hamnar i en rättslig tvist kan du få ersättning från rättsskyddsförsäkringen.

Försäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål, ansökningsärenden och brottmål där försäkringstagaren är målsägande.

Ansvar

Försäkringen gäller för den försäkrade och dennes arbetstatagare vid person- och sakskada orsakad i tjänsten.

För att försäkringen ska ersätta skadan krävs ersättningsskyldighet enligt gällande rätt.

Avbrott vid arbetsoförmåga

Försäkringen täcker avbrott med ett på förhand fastställt belopp per dygn vid arbetoförmåga. Om du skulle drabbas av olycksfall eller sjukdom under en längre tid kan det i värsta fall påverka hela företaget.

Privat avbrott vid arbetsofömåga

Ifall du som privatperson eller enskild näringsidkare drabbas av ett olycksfall eller sjukdom under en längre tid är det bra att ha ett ekonomiskt skydd.

Tilläggsförsäkringar

Beroende på vilken verksamhet ditt företag har, kan du komplettera grundskyddet med tilläggsförsäkringar. Några av de vanligaste tilläggsförsäkringarna ser du här.

Ansvar för fastighetsägare

Försäkringen täcker skadeståndskrav avseende person- eller sakskada som riktas mot fastighetsägare.

Avbrott hyresförlust

Försäkringen täcker minskning i hyresintäkt till följd av att försäkrad byggnad blir helt eller delvis oanvändbar, till följd av egendomsskada som omfattas av försäkringen.

Beroendeskapsavbrott kund/leverantör

Försäkringen täcker avbrottsskada till följd av ersättningsgill egendomsskada hos i försäkringsbrevet nämnd kund/leverantör. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.

Cyberförsäkring

Försäkringen skyddar din affärsverksamhet om någon gör intrång i ert nätverk. Vi hjälper ditt företag vid både databrott och dataläckage.

Datakonsultansvar

Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskada som den försäkrade orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utförande av sådana uppdrag som nämns i försäkringsbrevet.

Epidemiavbrott - Tillfälligt försäljninsstopp p.g.a. COVID-19 utbrottet

Försäkringen täcker avbrottsskada då myndighet med stöd av lag stänger rörelsen för att förhindra spridning av smittosam sjukdom. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till fasta kostnader bortfaller.

Förmögenhetsansvar

Försäkringen täcker skadeståndskrav avseende person- och sakskada, samt ren förmögenhetsskada till följd av rådgivande verksamhet.

Förmögenhetsbrott

Försäkringen gäller för direkt ekonomisk förlust, även skadestånd, som åsamkas den försäkrade genom att anställd hos denne, i syfte att uppnå ekonomisk vinning, gjort sig skyldig till brottslig handling som riktar sig mot försäkringstagaren eller dennes kunder.

Konsultansvar

En speciell ansvarsförsäkring inom konsultbranschen, för till exempel arkitekter och ingenjörer. Försäkringen täcker både person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada till följd av fel i beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar.

Krisförsäkring

Försäkringen täcker kristerapi för försäkringstagaren och anställda som råkat ut för, eller varit närvarande vid, exempelvis rån, överfall, olycka eller brandskada.

Kundolycksfall

Kundolycksfallsförsäkringen är avsedd för företag med stor tillströmning av kunder i lokalerna, till exempel restauranger och butiker. Försäkringen täcker kostnader till följd av olycksfall som drabbar kund på försäkringsstället.

Oljeskada

Försäkringen täcker skada på olja och egen eller annans egendom vid oförutsedd utströmning av olja ur cistern eller ledningsnät.

Rättsskydd för fastighetsägare

Försäkringen täcker ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål och skattemål för den försäkrade såsom ägare och nyttjare av fastighet.

VD/Styrelseansvar

Försäkringen täcker skadeståndskrav avseende ren förmögenhetsskada som riktas mot ledande befattningshavare hos försäkringstagaren. Täcker också juridisk rådgivning vid myndighetsutredning som kan leda till ersättningsbar ansvarsskada.

 

 

 

 

Site by Strax