Företagsförsäkring

Våra företagsförsäkringar är individuella lösningar som passar just ditt företag och din bransch. Försäkringarna kan tecknas för till exempel varulager, inventarier, maskiner och byggnader. Ofta har företaget speciella behov och då kanske du behöver komplettera med olika tilläggsförsäkringar. Vi hjälper dig att hitta rätt försäkringslösning för bästa möjliga skydd.

Grunderna i vår företagsförsäkring

  • Egendom
  • Avbrott
  • Ansvar
  • Rättsskydd

För egendom kan skydd för brand, inbrott och vattenskador tecknas. Skyddet kan kompletteras med en allriskförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda sakskador. Det är viktigt att den egendom man vill ha försäkrad omnämns i försäkringsbrevet med objekttyp eller liknande för att omfattas, såsom varor eller maskiner.

Egendomsförsäkring för varor och maskiner gäller alltid med sk första risk, vilket innebär att skador ersätts med skadekostnaden upp till försäkringsbeloppet utan tillämpning av underförsäkringsreglerna. 

Äger man byggnader (eller annars har ansvar för dessa via ett förvaltningsuppdrag) skall dessa försäkras med en Fastighetsförsäkring. Även om lokalen hyrs kan ett behov av en försäkring föreligga, exempelvis för att det i hyresavtalet anges ett ansvar för glasrutor, skyltar och ibland byggnadens fasta installationer såsom värmepumpar och ventilationsanläggningar. 

Även byggnadens maskiner kan försäkras mot bland annat haverier och elfenomen. Här måste dock ett försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet, på samma sätt som för varor och maskiner.

Avbrottsförsäkringen täcker förlust av täckningsbidrag vid avbrott pga ersättningsgill sakskada. I princip handlar det om företagets fasta kostnader, dvs sådana kostnader som i motsats till rörliga kostnader kvarstår helt eller delvis trots att verksamheten stannar upp efter t.ex. en brandskada. Alternativt ersätts de merkostnader som är en följd av att man driver verksamheten vidare, exempelvis i andra lokaler.

En grundförutsättning är att det föreligger en ersättningsgill sakskada. Om man bara tecknat en brandförsäkring utges ingen avbrottsersättning efter en vattenskada. Avbrottsförsäkringen ersätter dock även skada som beror på oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme. 

Ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsskyldighet enligt gällande rätt för såväl person- som sakskada, och innefattar även ett skydd för skada som en levererad produkt orsakar, sk produktansvar. I vissa fall gäller även ett skydd för ren förmögenhetsskada, dvs skada som saknar samband med person- eller sakskada, men i de flesta fall är denna skadetyp undantagen. För ett sådant försäkringsskydd, se Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada och Konsultansvarsförsäkring.

Vid ett skadeståndskrav som överstiger självrisken åtar vi oss att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra din talan vid eventuell rättegång samt betala det eventuella skadeståndet.

Viktiga undantag gäller för skada på levererad produkt (att skilja från skada som denna produkt vållar någon annan), felaktigt utfört arbete, garantiåtagande samt för vite, böter och straffskadestånd.

Om din verksamhet hamnar i en rättslig tvist kan du få ersättning från rättsskyddsförsäkringen.

Försäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål, ansökningsärenden och brottmål där försäkringstagaren är målsägande.

Beroende på vilken verksamhet ditt företag har, kan du komplettera grundskyddet med tilläggsförsäkringar. Några av de vanligaste tilläggsförsäkringarna ser du här.

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada.

Beroendeskapsavbrott kund/leverantör

Försäkringen täcker avbrottsskada till följd av ersättningsgill egendomsskada hos i försäkringsbrevet nämnd kund/leverantör. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.

Datakonsultansvar

Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskada som den försäkrade orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utförande av sådana uppdrag som nämns i försäkringsbrevet.

Epidemiavbrott 

Försäkringen täcker avbrottsskada då myndighet med stöd av lag stänger rörelsen för att förhindra spridning av smittosam sjukdom. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till fasta kostnader bortfaller.

Förmögenhetsbrott

Försäkringen gäller för direkt ekonomisk förlust, även skadestånd, som åsamkas den försäkrade genom att anställd hos denne, i syfte att uppnå ekonomisk vinning, gjort sig skyldig till brottslig handling som riktar sig mot försäkringstagaren eller dennes kunder.

Konsultansvar

En speciell ansvarsförsäkring inom konsultbranschen, för till exempel arkitekter och ingenjörer. Försäkringen täcker både person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada till följd av fel i beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar.

Krisförsäkring

Försäkringen täcker kristerapi för försäkringstagaren och anställda som råkat ut för, eller varit närvarande vid, exempelvis rån, överfall, olycka eller brandskada.

Kundolycksfall

Kundolycksfallsförsäkringen är avsedd för företag med stor tillströmning av kunder i lokalerna, till exempel restauranger och butiker. Försäkringen täcker kostnader till följd av olycksfall som drabbar kund på försäkringsstället.

Kyl och frys

Försäkringen gäller för egendom som är varor i stationär kyl- eller frysenhet som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller för skada genom temperaturförändring eller utströmmande köldmedium på grund av oförutsedd händelse.

Oljeskada

Försäkringen täcker skada på olja och egen eller annans egendom vid oförutsedd utströmning av olja ur cistern eller ledningsnät.
 

Detta är separata försäkringar som kan tecknas utan en annan försäkring som grund.

Avbrott vid arbetsoförmåga

Försäkringen täcker avbrott med ett på förhand fastställt belopp per dygn vid arbetsoförmåga. Om du skulle drabbas av olycksfall eller sjukdom under en längre tid kan det i värsta fall påverka hela företaget.

Privat avbrott vid arbetsoförmåga

Ifall du som privatperson eller enskild näringsidkare drabbas av ett olycksfall eller sjukdom under en längre tid är det bra att ha ett ekonomiskt skydd, läs mer om försäkringen för avbrott vid arbetsoförmåga.

Byggarbetsplatsförsäkring

Försäkringen gäller skadefall orsakade av direkt sakskada på försäkrade byggnader under uppförande.

Cyberförsäkring

Försäkringen skyddar din affärsverksamhet om någon gör intrång i ert nätverk. Vi hjälper ditt företag vid både databrott och dataläckage.

Patientförsäkring

Patientförsäkringen ersätter, i enlighet med vad som stadgas i Patientförsäkringslag (948/2019), personskada som försäkringstagare eller den försäkrade orsakat patient i samband med hälso- och sjukvård.

Utställningsförsäkring

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrade utställningsföremål.

VD/Styrelseansvar

Försäkringen täcker skadeståndskrav avseende ren förmögenhetsskada som riktas mot ledande befattningshavare hos försäkringstagaren. Täcker också juridisk rådgivning vid myndighetsutredning som kan leda till ersättningsbar ansvarsskada.

Kombinerad företagsförsäkring AXKF

Oavsett verksamhet eller omfattning rekommenderar vi alltid att du tecknar en ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring ersätter om du, dina produkter eller tjänster orsakar skada hos någon kund och du blir ersättningsskyldig. Ansvarsförsäkringen ersätter även alltid utredningskostnaderna oavsett om du blir ersättningsskyldig eller inte.

Ja, din verksamhet kan hamna i en rättslig tvist och försäkringen ersätter då skäliga ombuds- och rättegångskostnader. En tvist kan till exempel uppstå när en kund vägrar betala en faktura ni skickat ut.

Ja, precis som du har din lösegendom hemma försäkrat i en hemförsäkring behöver du ha företagets lösegendom försäkrat i företagsförsäkringen.

Beroende på verksamhet finns många olika tilläggsförsäkringar. Allmänt rekommenderar vi förutom de tidigare nämnda, att oavsett verksamhet och bolagsform, teckna en avbrottsförsäkring. En avbrottsförsäkring ger ersättning för den ekonomiska förlust då du får ett (ersättningsbart) avbrott i verksamheten. Det kan t.ex. handla om brand, stöld eller vattenskada.