Obligatorisk och frivillig försäkring

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Omfattande Begränsad Mest Begränsad

Försäkringen gäller för skador som uppstår på fordonet vid en olycka till exempel kollision, dikeskörning eller vid transport på annat fordon såsom bilfärja eller tåg.

Stölder och inbrott är fall där ditt fordon blir stulet, någon bryter sig in i fordonet eller skadar den under inbrottsförsöket. Det krävs att fordonet har varit låst eller förvarats i ett låst utrymme. Lösöre som förvarats i fordonet och ej hör till fordonets utrustning ersätts inte från fordonets försäkring till exempel verktyg eller kläder. Försäkringen ersätter skador som uppstår vid uppsåtlig skadegörelse. Ersätter ej skador som orsakats av annat fordon.

Försäkringen gäller för skador som inträffar vid kollision med djur. Försäkringen ersätter inte för skada som inträffar till följd av väjning för djur, sådan skada kan i stället ersättas från vagnskadeförsäkringen.

valbart valbart

Försäkringen ersätter till exempel stenskott som skadat rutan. Försäkringen ersätter inte skador som beror på till exempel sammanstötning, dikeskörning eller vältning. Vid reparation av ruta dras ingen självrisk däremot vid byte av ruta är självrisken 150 €.

valbart valbart

Försäkringen betalar dagsersättning enligt valbart belopp och antal självriskdagar för den förlorade användningstiden då fordonet står på verkstad till följd av annan ersättningsbar skada. Valbart belopp per dygn är 200 €, 300 € eller 500 €. Antal självriskdagar kan väljas till en eller tre.

valbart valbart

Finansieringsskyddet måste tecknas om fordonet är köpt med avbetalning från ett kreditinstitut.

valbart valbart

Erättning betalas för brandskador på ditt fordon.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som ägaren, innehavaren eller föraren till det försäkrade fordonet kan ådra sig vid tvister. Detta kan bli aktuellt till exempel vid en trafikolycka, vid köp eller försäljning av fordon. Självrisken är 15 % av skadesumman och minimum 150 euro.

Självrisk

Vid varje skada betalar du själv en del av kostnaderna. Grundsjälvrisken är 150 euro. Den självrisk du har framgår i ditt försäkringsbrev. Ju högre självrisk du väljer desto lägre premie betalar du.