Obligatorisk och frivillig försäkring

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring, Bilöms, som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Alla som skadas i trafiken har enligt trafikförsäkringslagen rätt till ersättning. Den som drabbas får ersättning oavsett om hen orsakat olyckan eller inte. Det spelar ingen roll om skadan händer vid krock med annat fordon eller vid en singelolycka. Även drabbade fotgängare och cyklister får ersättning av trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom i fordonet, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Nyheter i Bilöms

Nu finns det fler tillval att välja på för att förbättra skyddet för din bil. Bland annat maskinskada som ersätter skador på motor och växellåda, parkeringsskydd som ersätter parkeringsskador om du inte vet vem som orsakat skadan. Den tidigare hjortdjursförsäkringen ersätter nu skador orsakade av alla vilda djur.

 

Mest begränsad Begränsad Optimal

Erättning betalas för brandskador på ditt fordon.

Självrisken är 150 €

Stölder och inbrott är fall där din bil blir stulen, någon bryter sig in i bilen eller skadar den under inbrottsförsöket. Det krävs att fordonet har varit låst eller förvarats i ett låst utrymme. Lösöre som förvarats i bilen och ej hör till bilens utrustning ersätts inte från bilens försäkring till exempel verktyg eller kläder.

Försäkringen ersätter skador som uppstår vid uppsåtlig skadegörelse. Ersätter ej skador som orsakats av annat fordon.

Självrisken är 150 €

valbart

Försäkringen ersätter juridiska kostnader som gäller det försäkrade fordonet. Detta kan bli aktuellt till exempel vid en trafikolycka, vid köp eller försäljning av fordon. Självrisken är 15 % av skadekostnaden dock minst 150 euro.

valbart

Försäkringen gäller för skador som inträffar vid kollision med vilda djur. Försäkringen ersätter inte för skada som inträffar till följd av väjning för djur, sådan skada kan istället ersättas från vagnskadeförsäkringen.

Självrisken är 150 €.

Du får din bil bärgad till närmaste verkstad vid ett plötsligt driftstopp. Det är ingen självrisk på bilräddning.

Försäkringen ersätter till exempel stenskott som skadat rutan. Försäkringen ersätter inte skador som beror på till exempel sammanstötning, dikeskörning eller vältning. Vid reparation av ruta dras ingen självrisk däremot vid byte av ruta är självrisken 150 €.

valbart

Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid en olycka, till exempel kollision eller dikeskörning. Här finns fyra olika självriskalternativ, 150 euro, 300 euro, 450 euro eller 900 euro.

Ansvarsskyddet täcker kostnader om du blir ersättningsskyldig till skador som uppstått av att fordonet har använts utomlands.

Självrisken är 150 €

Om din parkerade bil blir påkörd utan att den skyldiga hör av sig ersätter försäkringen skadorna på ditt fordon. Du får ingen bonusförlust vid en parkeringsskada ifall du har detta tillval. Självrisken är 150 €

Försäkringen betalar en viss dagsersättning för den förlorade användningstid då bilen står på verkstad till följd av annan ersättningsbar skada.

Ingen självrisk.

valbart valbart

Finansieringsskyddet måste tecknas om bilen är köpt med avbetalning från ett kreditinstitut.

valbart

Skyddet omfattar skador på växellåda och motor. Det kan väljas om bilen är nyare än åtta år och inte gått längre än 100 000 km. En förutsättning är att bilen har varit på service enligt tillverkarens riktlinjer.

Självrisken är 150 €

valbart

Självrisk

Vid varje skada betalar du själv en del av kostnaderna. Grundsjälvrisken är 150 euro.  Den självrisk du har valt framgår på ditt försäkringsbrev. Ju högre självrisk du väljer desto lägre premie betalar du.

Hur hög bonus du får en ny trafikförsäkring bestäms av er skadehistorik, vi kallar den för kundbonus. Kontakta oss för att kontrollera vilken bonus ni har rätt till.

Max bonus är 70%, vid en skada sjunker bonusen med 20% för att därefter öka med 5% för varje skadefritt år.