Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringen är en heltäckande försäkringslösning som ger skydd vid egendomsskador men också vid hyresförlust. En ansvars- och rättsskyddsförsäkring för dig som fastighetsägare ingår också.

I basskyddet ingår ett omfattande skydd för egendom, avbrott, ansvar och rättsskydd.

Egendomsförsäkringen skyddar byggnader mot brand, inbrott/skadegörelse, vattenskador samt övriga plötsliga och oförutsedda sakskador. I den sistnämnda kategorin ingår exempelvis maskinskador på byggnadens fasta installationer såsom värmepannor och ventilationssystem. Det är viktigt att de byggnader man vill försäkra omnämns i försäkringsbrevet på ett försäkringsställe med korrekt adress för att omfattas.

Byggnader kan försäkras som en fullvärdesförsäkring eller med angivet försäkringsbelopp. Vid fullvärdesförsäkring finns inget ersättningstak. Väljer man att försäkra byggnaden med belopp istället gäller försäkringen alltid med sk första risk, vilket innebär att skador ersätts med skadekostnaden upp till försäkringsbeloppet utan tillämpning av underförsäkringsreglerna.

Avbrottsförsäkringen täcker hyresförlust och extrakostnader vid avbrott pga ersättningsgill sakskada. Hyresförlusten motsvarar uteblivet täckningsbidrag i en uthyrningsverksamhet, och extrakostnaderna kan förorsakas av att man upprätthåller exempelvis kontorsverksamheten i andra lokaler under återuppbyggnadstiden.

En grundförutsättning är att det föreligger en ersättningsgill sakskada. Om man bara tecknat en brandförsäkring utges ingen avbrottsersättning efter en vattenskada. Avbrottsförsäkringen ersätter dock även skada som beror på oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme.

Avbrottsförsäkringens maximala försäkringsbelopp utgörs av det förlorade täckningsbidraget under ansvarstiden, som normalt är 12 månader, efter avdrag för självrisken. Man kan också välja en ansvarstid på 24 månader.

Ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsskyldighet enligt gällande rätt för såväl person- som sakskada, om skadan vållas av den försäkrade i dennes egenskap av ägare, brukare eller tomträttsinnehavare av fastighet.

Vid ett skadeståndskrav som överstiger självrisken åtar vi oss att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra talan vid eventuell rättegång samt betala det eventuella skadeståndet.

Om din verksamhet hamnar i en rättslig tvist kan du få ersättning från rättsskyddsförsäkringen.

Försäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål, ansökningsärenden och brottmål där försäkringstagaren är målsägande.

Avbrott hyresförlust

Försäkringen täcker minskning i hyresintäkt till följd av att försäkrad byggnad blir helt eller delvis oanvändbar, till följd av egendomsskada som omfattas av försäkringen.

Ansvar för fastighetsägare

Försäkringen täcker skadeståndskrav avseende person- eller sakskada som riktas mot fastighetsägare.

Rättsskydd för fastighetsägare

Försäkringen täcker ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål och skattemål för den försäkrade såsom ägare och nyttjare av fastighet.

Fastighetsförsäkring AXFF

Byggnaden behöver vara försäkrad i en så kallad fastighetsförsäkring. Fastighetsförsäkringen består av olika skydd där du som kund väljer vilka som passar er. Ni kan försäkra er mot brand, naturskada, inbrott, vatten och allrisk (otur).

Du som fastighetsägare kan bli ansvarsskyldig om någon kund eller hyrestagare skadar sig såväl inne i lokalen som utanför. En ansvarsförsäkring är därför bra att ha oavsett om du har din verksamhet i byggnaden eller hyr ut lokalerna i byggnaden. Skador kan även uppstå om t.ex. plåtskivor från ditt tak blåser bort och gör skada.