Byggnad med röd fasad och stora fönster

Fastighetsförsäkring - För dig med allt från en till flera fastigheter

Förutom att verksamheten är försäkrad är det viktigt att fastigheterna även är det. Vår fastighetsförsäkring ger dig ett bra skydd mot olika skador.

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringen är en heltäckande försäkringslösning som ger skydd vid egendomsskador men också vid hyresförlust. En ansvars- och rättsskyddsförsäkring för dig som fastighetsägare ingår också.

I basskyddet ingår ett omfattande skydd för egendom, avbrott, ansvar och rättsskydd.

Egendomsskyddet ger ersättning vid skadehändelser som till exempel brand, naturskada, inbrott och rån.

Skyddet gäller i första hand på den adress där du bedriver din verksamhet, men omfattar också egendom upp till i villkoren angivet belopp som du tillfälligt förvarar på annan plats.

  • Brand
  • Naturskada
  • Inbrott
  • Vatten
  • Allrisk

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av en ersättningsbar egendomsskada, till exempel en brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget råkar ut för.

Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.

Försäkringen gäller för den försäkrade och dennes arbetstatagare vid person- och sakskada orsakad i tjänsten.

För att försäkringen ska ersätta skadan krävs ersättningsskyldighet enligt gällande rätt.

Om din verksamhet hamnar i en rättslig tvist kan du få ersättning från rättsskyddsförsäkringen.

Försäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål, ansökningsärenden och brottmål där försäkringstagaren är målsägande.

Site by Strax