Årligt underhåll och service av varmluftstork

Nedan hittar du skötselråd för varmluftstorkar. Observera att råden enbart är vägledande och att för anordningen gällande lag- och myndighetskrav eller vad som eventuellt gäller specifikt för din försäkring även särskilt ska beaktas.

Förhindra brandskador

Underhåll och städning är av högsta betydelse för att förhindra brand i anläggningar av denna typ. Av de erfarenheter vi skaffat oss finns brister i dessa arbeten och är ofta en bidragande orsak till att en brand uppstår i en varmluftstork. En varmluftstork skall sotas varje år före användning av en legitime­rad sotare. Efter utförd sotning överlämnas ett sot­ningsintyg. Det är av största vikt för att inte riskera en nedsättning av ersättning vid en brandskada.

Tekniska brister

Tekniska brister som uppdagats på merparten av anläggningarna vi besökt och bör åtgärdas om­gående är att det saknas en lägre renslucka (skräpfälla på lägsta punkt) på varmluftrör mellan torkpannan och torkmaskineriet vilket i annat fall kan resultera i att antänt spannmål/skräp kan färdas i röret till torkmaskineriet.

Larm

Idag finns det larm med värmedetektering som upptäcker en eventuell brand i ett tidigt skede. Detekteringen består av värmedeckare i torkbygg­nadens samtliga våningar samt sensor på utgående luft från torksilos. Larmet kan sändas till berörda personers mobiltelefoner om det uppstår avvikan­de temperaturer.

Temperaturdetekterande brandlarm är från år 2021 angivet som särskild säkerhetsföreskrift i försäkringen för varmluftstorkar. 

Skötselråd för varmluftstorkar

Uppvärmningsanordningar med tillhörande luft­ kanaler ska rensas, servas och besiktigas innan pannan tas i bruk för säsongen. Upphettade partiklar (metalldelar, rostflagor, dammkakor eller liknande) som lossnar från pannan kan annars lätt vålla antändning.

Innan torkningen påbörjas ska torkfickan rensas från avlagringar. Det finns risk för att avlagringar i torkfickan kan självantända.

Luftintag för förbränningsluft och torkluft ska ren­göras så ofta att luftflödet inte påtagligt försämras. Om luftintagen ofta sätts igen är det en tydlig signal på att uteluften innehåller för mycket stoft. Anlägg­ningens utformning bör då ses över.

Funktionskontroll ska göras på utrustning och regler- och säkerhetssystem innan eller i början på varje torksäsong för att eliminera onödiga avbrott i torkningen.

Genom att hålla rent och snyggt i anläggningen minskar risken för skador och driftstörningar. Tork och utrymmen kring den ska därför rengöras inför varje säsong.

För att varmluftspannor och liknande värme­anläggningar ska arbeta med god verkningsgrad och få en bra hållbarhet ska de sotas ordentligt efter varje torksäsong. I samband med sotningen bör pannorna även rostskyddsbehandlas.

Elcentraler och armaturer som ej är täta för damm/fuktinträngning repareras eller byts ut.

Uppvärmningsenheten ska tillföras ren uteluft (tork­ respektive förbränningsluft).

Utsläpp av stoftbemängd luft som damm och agnar från tork, aspiratör, tippgrop eller liknande ska ske så att man undviker att stoft hamnar i den luft som går in i uppvärmningsanordningen. Luft­intag och luftutsläpp bör därför placeras på varsin sida av torkbyggnaden.

Ansamlingar av damm, agnar, boss med mera i torkanläggningen har visat sig utgöra en stor brandrisk.

Torkluftsintag ska placeras med underkant minst en meter över renhållet markplan och riktas nedåt eller vertikalt. Detta gäller även för luftintaget till fritt uppställd varmluftspanna.

Intag för torkluft placeras så att intaget inte sätts igen, avståndet bör vara minst 6 meter från utsläpp av dammbemängd luft, som till exempel utblås från tork, aspirationssystem och tippgrop.

Brandsläckningsutrustning skall finnas i torkanlägg­ning i enlighet med gällande regler, lämpligt är att släckutrustning finns på varje plan i torkanlägg­ningen.

Vidare information

Råd och anvisningar om hur skada genom brand, explosion, elfenomen och åska och dylikt kan fö­rebyggas och begränsas har utarbetats av Lantbru­kets Brandskyddskommitté (LBK).

Deras rekommendationer hittar du i LBK-pärmen