Senior olycksfallsförsäkring

01 augusti 2004
Ö 69

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

1. Försäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta följderna av skada som drabbat den försäkrade genom olycksfall.

2. De försäkrade och förmånstagare

2.1 Försäkrade

Försäkrad är den person som nämns i försäkringsbrevet.

Försäkringen kan tecknas för personer som icke fyllt 70 år och som är hel- eller deltidspensionär.

2.2 Åldersbegränsning

Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 85 år.

2.3 Förmånstagare

Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades anhöriga om försäkringstagaren inte skriftligen meddelat Ålands Ömsesidiga om en annan förmånstagare.

2.4 Hälsodeklaration

För att försäkring skall beviljas måste hälsodeklaration och fullmakt ifyllas och undertecknas.

3. Giltighet

3.1 Giltighetsområde

Försäkringen gäller i hela världen under den försäkrades fritid.

4. Skador som ersätts

4.1 Med olycksfall avses en plötslig yttre händelse varigenom den försäkrade ofrivilligt drabbas av en kroppsskada.

4.2 Som olycksfall anses också en skada som uppkommer oavsiktligt genom

 • drunkning
 • värmeslag, solsting, förfrysning
 • gasförgiftning och förgiftning som förorsakas av ämne som förtärts av misstag
 • skada till följd av ansenliga tryckförändringar,

4.3 Som olycksfall anses också en skada som uppstått oavsiktligt till följd av en plötslig kraftansträngning eller plötslig rörelse och vars orsak inte varit den försäkrades sjukdom eller lyte och för vilken den försäkrade har behandlats av läkare inom 14 dygn efter skadehändelsen.

5. Skador som inte ersätts

5.1 Försäkringen ersätter inte:

 • skadefall som berott på den försäkrades sjukdom eller lyte
 • operativt ingrepp, vård- eller annan medicinsk behandling av sjukdom eller lyte om åtgärden inte gäller behandling som ersätts av denna försäkring
 • matförgiftning
 • avbitning av tand eller tandprotes
 • skada som ersätts av lagstadgad försäkring
 • infektionssjukdom till följd av bett eller sting av insekt, spindeldjur eller fästing
 • psykiska följder av ett olycksfall.

5.2 Försäkringen gäller inte för resekostnader.

5.3 Ersättningen kan avböjas eller minskas om olycksfallet eller den försäkrades död beror på missbruk av alkohol eller medicin eller användning av rusmedel och detta väsentligt bidragit till skadans uppkomst eller omfattning.

5.4 Om sjukdom eller lyte utan samband med olycksfallet väsentligt har bidragit till den ersättningsbara skadan, utbetalas ersättning för vårdkostnader och invaliditet endast till den del de har förorsakats av olycksfallet.

6. Ersättningsbestämmelser

6.1 Vård av skada

6.1.1 Vårdkostnaderna ersätts enligt originalräkning eller -verifikat till den del de inte ersätts med stöd av någon lag. Vårdkostnaderna per olycksfall ersätts till högst det överenskomna försäkringsbeloppet.

6.1.2 I de ersättningsgilla vårdkostnaderna ingår

 • nödvändiga och enligt allmänt accepterad medicinsk praxis godtagbara kostnader för behandling eller undersökning utförd eller ordinerad av läkare eller tandläkare
 • kostnader för nödvändig reparation eller återanskaffning av glasögon, hörapparat och tandprotes som varit i bruk och skadats vid olycksfallet.

6.1.3 Kostnader för fysikalisk behandling som ordinerats av läkare ersätts för högst fem behandlingar per olycksfall.

6.1.4 I de ersättningsgilla vårdkostnaderna ingår inte

 • kostnader för vistelse på en rehabiliterings-, bad- eller hälsoinrättning
 • inkomstbortfall eller andra indirekta förluster i samband med olycksfallet.

6.2 Invaliditet eller men

6.2.1 Med men (invaliditet) avses ett enligt medicinsk bedömning allmänt men som skadan förorsakar den försäkrade. Individuella omständigheter som yrke eller fritidsintressen påverkar inte fastställandet av menet. Menets omfattning fastställs enligt det invaliditetsklassificeringsbeslut som social- och hälsovårdsministeriet har gett med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring och som var gällande då olycksfallet inträffade. Skadorna är indelade i invaliditetsklasser 1-20. Klass 20 avser det högsta men och klass 1 det lägsta men som ersätts.

Menersättningen betalas enligt det försäkringsbelopp som gäller vid olyckstillfället.

Vid fullständigt men betalas det avtalade försäkringsbeloppet. För partiellt men utbetalas så många tjugondelar av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen utvisar.

6.2.2 Om den försäkrade har lyte eller sjukdom som beror på någon annan orsak än det olycksfall som skall ersättas, skall invaliditetsgraden fastställas endast för den skada som förorsakats av olycksfallet.

6.2.3 Engångsersättningen betalas ut när invaliditetsgraden blivit bestående.

6.3 Dödsfall

6.3.1 Vid den skadades död utbetalas det försäkringsbelopp som gällde vid olyckstillfället.

Vid dödsfall skall dödsattest eller annat skriftligt dokument tillställas försäkringsbolaget.

Ersättning betalas dock inte om den försäkrade avlider senare än tre år efter olyckstillfället.

7. Självrisk

Försäkringen har ingen självrisk.

8. Skatteregler

Vid utbetalning av ersättning följs gällande skatteregler.

9. Index

Försäkringen är inte bunden vid index.

I övrigt tillämpas de Allmänna avtalsvillkoren.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.