Privat olycksfallsförsäkring

01 april 1996
Ö 63

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

1. Försäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta följderna av skada som drabbat den försäkrade genom olycksfall.

2. Försäkrade och förmånstagare

2.1 Försäkrade

Försäkrade är de personer som nämns i försäkringsbrevet.

2.2 Förmånstagare

Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades anhöriga och i övriga fall den försäkrade om försäkringstagaren inte skriftligen meddelat Ömsesidiga om en annan förmånstagare.

3. Giltighet

3.1 Giltighetsområde

Försäkringen gäller i hela världen.

3.2 Giltighetstid

Försäkringen för vuxna gäller under fritiden.

Försäkringen för barn gäller i skolan, i arbetet och under fritiden.

3.3 Giltighet vid idrottsutövning

3.3.1 Försäkringen gäller också vid idrottsutövning.

3.3.2 Försäkringen ersätter dock inte kostnader för behandling av en skada eller arbetsoförmåga om olycksfallet har inträffat under tävlingsidrott eller träning för sådan.

Kostnader för vård av skada eller arbetsoförmåga ersätts inte heller om olycksfallet har inträffat vid utövning av följande sportgrenar

 • tyngdlyftning, styrkelyft, boxning, brottning, judo, karate eller motsvarande kampgrenar
 • fallskärmshopp, glidflygning, bungyhopp eller liknande
 • bergsbestigning, klipp- och halkklättring eller liknande
 • störtlopp eller liknande
 • dykning med dykutrustning
 • hastighetstävling eller träning med motordrivna fortskaffningsmedel eller anordningar.

3.4 Giltighet under flygresa

3.4.1 Försäkringen gäller under flygresa när den försäkrade är passagerare i ett luftfartyg med nationalitetsbeteckning.

Om den försäkrade samtidigt har flera gällande privata olycksfalls- och reseförsäkringar i ett eller flera försäkringsbolag, är de, med undantag av separata flygolycksfallsförsäkringar, i kraft under flygresa till ett belopp om sammanlagt högst 252 281 €.

3.4.2 I skadefall vid flygolycka är försäkringen inte i kraft för person som hör till flygpersonalen eller för person som utför uppdrag i anslutning till flygresan.

3.5 Åldersbegränsning

Försäkringen för vuxna upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år.

Försäkringen för barn upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 20 år.

4. Skador som försäkringen ersätter

4.1 Med olycksfall avses en plötslig yttre händelse varigenom den försäkrade ofrivilligt drabbas av en kroppsskada.

4.2 Som olycksfall anses också en skada som uppkommer oavsiktligt genom

 • drunkning
 • värmeslag, solsting, förfrysning
 • gasförgiftning och förgiftning som förorsakas av ämne som förtärts av misstag
 • skada till följd av ansenliga tryckförändringar.

4.3 Som olycksfall anses också en skada som uppstått oavsiktligt till följd av en plötslig kraftansträngning eller plötslig rörelse och vars orsak inte varit den försäkrades sjukdom eller lyte och för vilken den försäkrade har behandlats av läkare inom 14 dygn efter skadehändelsen.

5. Försäkringen ersätter inte

5.1 Försäkringen ersätter inte

 • skadefall som berott på den försäkrades sjukdom eller lyte
 • operativt ingrepp, vård- eller annan medicinsk behandling av sjukdom eller lyte om åtgärden inte gäller behandling som ersätts av denna försäkring
 • förgiftning genom läkemedel, alkohol eller annat berusningsmedel som den försäkrade intagit
 • förgiftning på grund av förtärt födoämne
 • avbitning av tand eller tandprotes, också om en yttre faktor bidragit till skadan
 • inverkan av vapen eller anläggning som baserar sig på kärnreaktion med massdöd som följd
 • att den försäkrade deltagit i krig eller väpnad konflikt eller tjänstgjort för Förenta Nationerna i fredsbevarande uppdrag
 • när en vuxen försäkrad utför sådant arbete att olycksfall i samband med arbetet ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • när en vuxen försäkrad i förvärvssyfte utför arbete som självständig företagare.

5.2 Infektionssjukdom till följd av insektbett eller insektsting ersätts inte som ett olycksfall.

5.3 Psykiska följder av ett olycksfall ersätts inte ur försäkringen.

5.4 Om sjukdom eller lyte utan samband med olycksfallet väsentligt har bidragit till den ersättningsbara skadan, utbetalas ersättning för vårdkostnader, arbetsoförmåga och invaliditet endast till den del de har förorsakats av olycksfallet.

6. Ersättningar

6.1 Vård av skada

6.1.1 Vårdkostnaderna ersätts enligt originalräkning eller -verifikat till den del de inte ersätts med stöd av någon lag. Vårdkostnaderna ersätts per olycksfall till högst det överenskomna försäkringsbeloppet.

6.1.2 I vårdkostnaderna ingår

 • nödvändiga och enligt allmänt accepterad medicinsk praxis godtagbara kostnader för behandling eller undersökning utförd eller ordinerad av läkare eller tandläkare samt skäliga resekostnader till en läkare eller vårdinrättning på orten
 • kostnader för nödvändig reparation eller återanskaffning av glasögon, hörapparat och tandprotes som varit i bruk och skadats vid olycksfallet.

Kostnader för fysikalisk behandling som ordinerats av läkare ersätts dock för högst fem behandlingar per olycksfall.

6.1.3 I vårdkostnaderna ingår inte

 • kostnader för vistelse på en rehabiliterings-, bad- eller hälsoinrättning eller för resor dit och tillbaka
 • inkomstbortfall eller andra indirekta förluster i samband med vården.

6.2 Arbetsoförmåga

6.2.1 Vid arbetsoförmåga utbetalas den dagsersättning som ingår i försäkringen eller den del av ersättningen som motsvarar förlusten av arbetsoförmågan.

Arbetsoförmågan är fullständig när den försäkrade är helt oförmögen att utföra sina vanliga arbetsuppgifter och partiell när den försäkrade delvis är oförmögen att utföra dem.

Försäkringen för barn innehåller inte ersättning för arbetsoförmåga.

6.2.2 Dagsersättningen betalas ut tidigast från den dag läkarvården börjat och för högst ett års tid räknat från olycksfallet.

Om menet efter olycksfallet blir bestående innan ett år förflutit, betalas inte dagsersättning efter det att bestående men konstaterats. Se punkt 6.3.5.

6.3 Invaliditet

6.3.1 Med men (invaliditet) avses ett enligt medicinsk bedömning allmänt men som skadan förorsakar den försäkrade. Individuella omständigheter som yrke eller fritidsintressen påverkar inte fastställandet av menet. Menets omfattning fastställs enligt det invaliditetsklassificeringsbeslut som social- och hälsovårdsministeriet har gett med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring och som var gällande då olycksfallet inträffade. Skadorna är indelade i invaliditetsklasser 1–20. Klass 20 avser det högsta men och klass 1 det lägsta men som ersätts.

Menersättningen betalas enligt det försäkringsbelopp som gäller vid olycksfallet.

6.3.2 Bestående men

Vid fullständig invaliditet betalas det avtalade försäkringsbeloppet. För partiell invaliditet utbetalas så många tjugondelar av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen utvisar.

6.3.3 Om den försäkrade har lyte eller sjukdom som beror på någon annan orsak än det olycksfall som skall ersättas, skall invaliditetsgraden fastställas endast för den skada som förorsakats av olycksfallet.

6.3.4 Ersättning betalas ur

 • försäkringen för vuxna som engångsersättning
 • försäkringen för barn som fortlöpande årlig ersättning till 18 års ålder. När den försäkrade fyllt 18 år betalas dessutom engångsersättning. Om den slutliga invaliditetsgraden är 4 eller lägre betalas endast engångsersättning.

6.3.5 Engångsersättningen betalas ut eller utbetalning av den fortlöpande ersättningen börjar när invaliditetsgraden blivit bestående.

6.3.6 Om invaliditetsgraden ändras innan tre år har gått efter utbetalning av engångsersättning, skall ersättningsbeloppet ändras på motsvarande sätt. Utbetald ersättning behöver inte betalas tillbaka.

Ersättningsbeloppet justeras inte om invaliditetsgraden ändras efter nämnda tid.

6.3.7 Övergående men

Om ett år förflutit efter olycksfallet och skadan inte läkts eller invaliditetsgraden inte blivit bestående betalas ur

 • försäkringen för vuxna som fortlöpande ersättning 10% i året av den del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsklassen vid respektive tidpunkt
 • försäkringen för barn som fortlöpande ersättning tills den försäkrade fyllt 18 år en så stor del av försäkringsbeloppet som vid respektive tidpunkt svarar mot invaliditetsklassen. När den försäkrade fyllt 18 år betalas som fortlöpande ersättning 10% i året av den del av försäkringsbeloppets engångsersättning som svarar mot invaliditetsklassen vid respektive tidpunkt.

6.4 Dödsfall

6.4.1 Vid den försäkrades död utbetalas det försäkringsbelopp som gällde vid olycksfallet. Från denna ersättning avdras den invaliditetsersättning som betalts som engångsersättning för samma olycksfall.

6.4.2 Ersättning betalas dock inte om den försäkrade avlider senare än tre år efter olycksfallet.

7. Skatteregler

Vid utbetalning av ersättning följs gällande skatteregler.

8. Index

Försäkringen är inte bunden vid index.

För försäkringen gäller också Allmänna avtalsvillkor.

Site by Strax