Styrelse och ledning

Styrningen sköts av styrelsen och ledningsgruppen

I styrelsen ingår fem personer. Alla med lång och gedigen erfarenhet av försäkringsverksamhet. Det är här som riktlinjerna och gränserna för verksamheten dras upp. Det är här som man stämmer av att allt går som planerat. Den dagliga operativa verksamheten hanteras av ledningsgruppen. Här ingår verkställande direktören och avdelningscheferna. Dessutom finns i bolaget ett förvaltningsråd. Det består av elva medlemmar. Samtliga representerar viktiga kundgrupper. Därmed har vi också ett välfungerande professionellt ”marknadsråd”. Så vi vet mycket väl vad kunderna behöver.

Förvaltningsrådets uppgifter

Enligt § 12 i bolagsordningen för Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag är förvaltningsrådets uppgift att

1. Övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

2. Till ordinarie bolagsstämma avge yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen

3. Senast i december månad fastställa antalet medlemmar i styrelsen, fastställa deras arvoden, samt välja dessa för inkommande år

4. Behandla frågor, efter beredning av styrelsen, som innebär betydande inskränkning eller utvidgning av bolagets verksamhet, eller behandla övriga frågor som styrelsen aktualiserar, och i anslutning till behandlingen ge styrelsen rekommendationer

Styrelseledamöterna 2022

 • Andreas Remmer
 • Leif Nordlund
 • Ida Hellgren
 • Birgitta Eriksson
 • Charlotte Boij

Ledningsgruppen

 • Thomas Lundberg
 • Ulf Toivonen
 • Maria Sarling
 • Robert Knahpe
 • Stefan Boman

Förvaltningsrådet

 • Jesper Blomsterlund
 • Lilly-Ann Forsbom
 • Carin Holmqvist
 • Linnea Johansson
 • Mikael Lundell
 • Malin Skogberg
 • Gunnar Westerlund
 • Barbara Heinonen
 • Mats Clemes
 • Timo Vetriö

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.