Bolagsstämma 25.4.2019 kl 14.00 i Ålands Sjöfartsumeum, auditoriet. - Stämmohandlingar hittar du här

Delägarna i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag kallas till Ordinare bolagsstämma.

Torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för behandling av de ärenden som enligt § 17 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma.
Därtill behandlas styrelsens förslag att ändra bolagsordningen sålunda att § 2 kompletteras med anknytande verksamhet och genom uppdatering av laghänvisning.
Stämmohandlingarna finns tillgängliga nedan.

Anmälan om utövande av rösträtt vid bolagsstämman skall göras till bolagets kontor senast tisdagen den 23 april 2019 kl. 16.00. tel 018 27600.

Delägare i bolaget är försäkringstagare och ägare av garantiandel enligt vad som bestäms i bolagsordningen.

Styrelsen

Årsberättelse 2018
Föredragningslista
Förslag till ändring av bolagsordning

Site by Strax