Integritetspolicy

Våra kunder är det viktigaste vi har och ett av våra ledord är trygghet. Därför ska även personuppgifter hos oss vara i tryggt förvar.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag – Integritetspolicy

Våra kunders integritet och skyddet av deras personuppgifter är viktiga för oss på Ömsen. Vid behandlingen av våra kunders personuppgifter följer vi vid alla tidpunkter gällande förordningar, lagar och föreskrifter inom dataskyddsområdet. Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och de personer som behandlar uppgifterna lyder under tystnadsplikt.

Ömsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i sin Integritetspolicy, om ändringarna är nödvändiga för att uppfylla legala eller tekniska krav. Vi uppmuntrar dig att kontrollera innehållet i integritetspolicyn regelbundet.

En personuppgift är i praktiken all information som enskilt, eller tillsammans med andra uppgifter, kan identifiera en person. Utöver namn, personbeteckning och adress så är även t.ex.  telefonnummer, kontonummer eller information om hälsotillstånd en personuppgift.

Avsikten med dataskydd är att skydda dina personuppgifter från förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst.

I första hand samlar vi in personuppgifter direkt av dig som kund, eller från de parter som du har befullmäktigat. Vi hämtar även in uppgifter från myndigheter, vårdinrättningar, samarbetspartners offentliga register.

För att skydda våra kunder, vår personal och våra lokaler kan vi även använda oss av kameraövervakningssystem och på så sätt insamla uppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in vid olika tillfällen beror på varje enskild kundrelation och vilka försäkringsprodukter och /eller tjänster som du vill att vi ska tillhandahålla. försäkringsproduktens eller tjänstens användningsändamål bestämmer vilka uppgifter vi behöver samla in vid respektive situation.

Vi samlar in, lagrar och behandlar uppgifter om våra kunder bland annat för att kunna förbereda, administrera och fullgöra de avtal som vi ingår med våra kunder, för att kunna behandla skadeärenden, för vår kundservice och skötsel av våra kundrelationer, för att kommunicera med våra kunder och för statistikföring.

Vi samlar även in uppgifter om våra kunder för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag och myndigheters bestämmelser och instruktioner.

Våra kunders personuppgifter behandlas av bolag inom Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags koncern och deras anställda, som har rätt att behandla uppgifterna på grund av sina arbetsuppgifter.

Våra kunders uppgifter kan även komma att behandlas av våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners. Behandlingen sker på uppdrag av oss och dessa aktörer kan enbart behandla uppgifterna i enlighet med de anvisningar som vi har gett dem, de har inte rätt att självständigt använda våra kunders uppgifter för egna ändamål. Delningen av våra kunders uppgifter till dessa aktörer sker alltid inom ramen för gällande sekretessförpliktelser.

Vi försäkrar oss om att de underleverantörer och samarbetspartners vi anlitar oss av behandlar våra kunders personuppgifter omsorgsfullt och i enlighet med lag och de avtalsvillkor som uppställs.

Med utlämning av personuppgifter menas den situation då dina personuppgifter lämnas till en annan personuppgiftsansvarig för eget självständigt bruk. Vi lämnar enbart ut personuppgifter till utomstående när våra kunder har samtyckt till det eller när utlämnandet stöder sig på lag.

Som regel behandlar vi våra kunders personuppgifter inom EES-området. Med EES-området avses EU-medlemsstaterna samt Island, Norge och Liechtenstein. För det fall att vi skulle överföra uppgifter utanför EES-området sker detta endast under förutsättning att skyddet för personuppgifter är adekvat och uppfyller gällande regler.

Vi förvarar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med beaktande av dina avtal med oss, våra lagstadgade skyldigheter och eventuella besvärsfrister. Dina uppgifter förvaras åtminstone under hela den tid kundförhållandet varar. I de flesta fall har vi även lagstadgad skyldighet att förvara dina uppgifter också efter det att kundförhållandet har avslutats.

Vi utbildar vår personal regelbundet så att de förstår betydelsen av att skydda våra kunders personuppgifter och upprätthålla integritetsskyddet.

Vi skyddar dina personuppgifter med hjälp av tekniska och organisatoriska dataskyddsmetoder. Sådana skyddsmetoder är bl.a. kontroll och begränsning av åtkomst till system, brandväggar, krypteringsteknik och säker förstöring av obehövlig information och obehövliga dokument liksom omsorgsfullt val och granskning av våra underleverantörer och samarbetspartners.

Personuppgiftsansvarig är Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
PB 64
Köpmansgatan 6
AX-22101 Mariehamn

Du är välkommen att höra av dig till oss genom att kontakta vår Kundservice, telefon +358 18 27 600 eller via e-post info@omsen.ax. Du kan även komma in till vårt kontor på Köpmansgatan 6 i Mariehamn.

Ömsen har även utsett ett dataskyddsombud som övervakar skyddet av personuppgifter. Du kan höra av dig per e-post till dso@omsen.ax eller per post till,
DSO/ Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
PB 64
AX-22101 Mariehamn

Om du har frågor eller klagomål kan du även vända dig till dataskyddsmyndigheten:

Finland: Dataombudsmannens byrå, PB 800, FI-00521 Helsingfors eller tietosuoja@om.fi (www.tietosuoja.fi).

Sverige: Datainspektionen, Box 8114, SE-10420Stockholm eller datainspektionen@datainspektionen.se (www.datainspektionen.se)

För närmare information om vilka uppgifter som vi behandlar, grunden för behandlingen samt vilka rättigheter du som kund har kan du bekanta dig med våra registerbeskrivningar som du hittar här nedan.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.