Försäkringsregister

Registerbeskrivning Försäkringsregister

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsregister Uppdaterade uppgifter, gäller från 23.5.2018

   
Registeransvarig Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Köpmansgatan 6, PB 64, AX 22100 Mariehamn
Kontaktperson som sköter registerärenden Dataskyddsombudet, Hanna Johansson, 018 27 600
Syftet med behandlingen av personuppgifter
 1. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag försäkringsverksamhet
 2. Direktmarknadsföring av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag produkter
Registrerade persongrupper Register över Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags försäkringstagare, försäkrade, betalare och förmånstagare försäkringsavtal
Regelbundet utlämnande av personuppgifter Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag lämnar ut personuppgifter endast med kundens samtycke eller då det i lag särskilt stadgas om utlämnande av uppgifter eller i stöd av domstolsbeslut.
Översändande av personuppgifter till stater utanför EU eller EES. Personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES-området i de fall det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig, eller i stöd av ditt uttryckliga samtycke.
Principer för skydd av personuppgifter
 1. Genom kontroll av befogenheter för uppgiftsbehandling övervakas attregistrets uppgifter får behandlas endast av personer som är berättigadedärtill
 2. Personer som hanterar uppgifterna omfattas av lagstadgad tystnadspliktoch har undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt
 3. Kundregistret förs i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags lokalnät, sommed brandmur är avskilt från det offentliga datatrafiknätet.
 4. .Konfidentiella uppgifter som överförs i det offentliga datatrafiknätetskyddas med tekniska hjälpmedel.
 5. Pappersdokument förvaras i utrymmen som är skyddade medpasserkontroll och dess användning övervakas med hjälp av kontroll avbefogenheter för uppgiftsbehandling.
Registeransvarig Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Köpmansgatan 6, PB 64, AX 22100 Mariehamn
Kontaktperson som sköter registerärenden Dataskyddsombudet, Hanna Johansson 018 27 600
Syftet med behandlingen av personuppgifter
 1. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag försäkringsverksamhet
 2. Direktmarknadsföring av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag produkter
Registrerade persongrupper Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags kunder
Regelbundet utlämnande av personuppgifter Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag lämnar ut personuppgifter endast med kundens samtycke eller då det i lag särskilt stadgas om utlämnande av uppgifter eller i stöd av domstol- eller annat myndighetsbeslut.
Översändande av personuppgifter till stater utanför EU eller EES. Från registret översänds inte uppgifter till stater utanför EU eller EES.
Principer för skydd av personuppgifter
 1. Genom kontroll av befogenheter för uppgiftsbehandling övervakas attregistrets uppgifter får behandlas endast av personer som är berättigadedärtill
 2. Personer som hanterar uppgifterna omfattas av lagstadgad tystnadspliktoch har undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt
 3. Kundregistret förs i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags lokalnät, sommed brandmur är avskilt från det offentliga datatrafiknätet.
 4. Konfidentiella uppgifter som överförs i det offentliga datatrafiknätetskyddas med tekniska hjälpmedel.
 5. Pappersdokument förvaras i utrymmen som är skyddade medpasserkontroll och dess användning övervakas med hjälp av kontroll avbefogenheter för uppgiftsbehandling.
Lagring av personuppgifter De personuppgifter som förekommer i Ålands Ömsesidiga Försäkringbolags register lagras i system som möjliggör korrekt behandling. Systemen är skyddade med krypterad överföring, autensiering, behörighetsbegränsning, loggning, brandmur och säkerhetskopiering.
Persondata raderas då det inte finns en laglig grund att behålla persondatan. All lagringstid följer av lag eller vedertagna riktlinjer för att minimera tiden då personuppgifter hanteras hos Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.
Rätt till tillgång, rättelse och radering av personuppgifter Den registrerade har rätt att av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ta del av hurudana personuppgifter som av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag behandlas samt hur denna behandling av personuppgifter utförs.
Den registrerade har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör denne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att
komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.
Om möjligt skall den registrerade ha rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade.
Rätt till begränsning av behandling Om möjligt skall den registrerade ha rätt att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.
Återkallning av samtycke Om behandlingen grundar sig på samtycke skall den registrerade ha rätt att återkalla sitt samtycke.
Rätt till dataportabilitet Om möjligt har den registrerade rätt till dataportabilitet. Den registrerade skall då få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som denne har tillhandahållit Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag i ett allmänt använt och maskinläsbart format.
Rätten att ange klagomål till en tillsynsmyndighet Om Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag inte tillser den registrerades rättigheter skall Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag senast en månad efter mottagande av rättighetsförfrågan tillse den registrerade om varför rättighetsåtgärd ej vidtagits och möjlighet att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.
Rätt till att bli informerad i samband med person uppgifts incidenter Om personuppgiftsincidenten sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål informera den registrerade om personuppgiftsincidenten.
   
Uppgiftsgrupp Uppgifter
Försäkringsuppgifter Försäkringstyp, fritext, fastighets-, och egendomsbestånd, försäkringsbestånd, kreditgivaruppgifter, avvikande adress, skadehistorik, rabattgrupp- och bonusgrupp, kundnummer, försäkrat objekt.
Betalningsuppgifter Betalningssaldo, premie, betalningsavsändare, IBAN/BIC, betalningsanmärkningar, spärruppgifter.
Kunduppgifter Namn, födelsesignum, adress email, telefonnummer, fritext.
Uppgifter förekommande i dokument Inscannade dokument t.ex. civilrätts- och brottsdomar, patientjournaler, bifogade utredningar.

 

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.