Ersättningsregister

Registerbeskrivning Ersättningsregister

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Ersättningsregister Uppdaterade uppgifter, gäller från 23.5.2018

   
Registeransvarig Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Köpmansgatan 6, AX 22100 Mariehamn
Kontaktperson som sköter registerärenden Dataskyddsombudet, Hanna Johansson, 018 27 600
Register Ersättningsregister
Syftet med behandlingen av personuppgifter och lagliga grunder Ersättningshandläggning som grundar sig på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag försäkringsavtal samt för att möjliggöra att Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag skall kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som följer enligt lag.
Registrerade persongrupper
  1. Med Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags försäkringsavtal försäkrade kundersom drabbats av skador eller mottagare av betalning
  2. Förmånstagare i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags försäkringsavtal
Regelbundet utlämnande av personuppgifter Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag lämnar ut personuppgifter endast med kundens samtycke eller då det i lag särskilt stadgas om utlämnande av uppgifter eller i stöd av domstol- eller annat myndighetsbeslut.
Informationskälla Information som lagras i registret samlas in via följande kanaler; kundportalen, blanketter, kundmöten och myndighetskanaler.
Översändande av personuppgifter till stater utanför EU eller EES. Personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES-området i de fall det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig, eller i stöd av ditt uttryckliga samtycke.
Principer för skydd av personuppgifter
  1. Genom kontroll av befogenheter för uppgiftsbehandling övervakas att registretsuppgifter får behandlas endast av personer som är berättigade därtill
  2. Personer som hanterar uppgifterna omfattas av lagstadgad tystnadsplikt och harundertecknat en förbindelse om tystnadsplikt
  3. Ersättningsregistret förs i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags intranät, sommed brandmur är avskilt från det offentliga datatrafiknätet.
  4. Konfidentiella uppgifter som överförs i det offentliga datatrafiknätet skyddasmed tekniska hjälpmedel.
  5. Pappersdokument förvaras i utrymmen som är skyddade med passerkontrolloch dess användning övervakas med hjälp av kontroll av befogenheter föruppgiftsbehandling.
Rätt till tillgång, rättelse och radering av personuppgifter Den registrerade har rätt att av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ta del av hurudana personuppgifter som av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag behandlas samt hur denna behandling av personuppgifter utförs.
Den registrerade har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör denne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att
komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.
Om möjligt skall den registrerade ha rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade.
Rätt till begränsning av behandling Om möjligt skall den registrerade ha rätt att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.
Återkallning av samtycke Om behandlingen grundar sig på samtycke skall den registrerade ha rätt att återkalla sitt samtycke
Rätt till dataportabilitet Om möjligt har den registrerade rätt till dataportabilitet. Den registrerade skall då få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som denne har tillhandahållit Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag i ett allmänt använt och maskinläsbart format.
Rätten att ange klagomål till en tillsynsmyndighet Om Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag inte tillser den registrerades rättigheter skall Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag senast en månad efter mottagande av rättighetsförfrågan tillse den registrerade om varför rättighetsåtgärd ej vidtagits och möjlighet att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.
Rätt till att bli informerad i samband med person uppgifts incidenter Om personuppgiftsincidenten sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål informera den registrerade om personuppgiftsincidenten.
   
Uppgiftsgrupp Uppgifter
Reserver Beräknad skadekostnad
Bil- och trafikskador Skadetidpunkt, skadeplats, förare, fordonsuppgifter, försäkringsbolag(om annat än Ömsen), fordonsägare, körkortsklass, vållande eller lidande, skadeförklaring, ersättningstyp, ersättningsmottagare, betalningsuppgifter, ersättningsbelopp, skadedokument, skadeutredning, regressuppgifter.
Olycksfallsskador Betalningsuppgifter, arbetsförhållande, skadeförklaring, medborgaskap, språk, skatteprocent, patientuppgifter, ersättningstyp, ersättningsmottagare, ersättningsbelopp, skadedokument.
Hus och hemskador Skadeobjekt, skadeplats, skadelidande, skadevållande, skadedatum, skadetyp, ersättningsmottagare, betalningsuppgifter, ersättningstyp, ersättningsbelopp, skadeförklaring, skadedokument, skadeutredning, regressuppgifter.

 

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.