Behandling av personuppgifter | Ömsen

Behandling av personuppgifter

Våra kunder är det viktigaste vi har och ett av våra ledord är trygghet. Därför ska även personuppgifter hos oss vara i tryggt förvar.

GDPR

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen syftar till att skydda personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Ömsen har fr.o.m. år 2017 förberett sig för de kommande tekniska och organisatoriska förändringar detta medför.

Enligt förordningens principer bör personuppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifter ska samlas in för särskilda, angivna och berättigade ändamål och kan inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Vid handläggningen av försäkrings- och ersättningsärenden behandlar Ömsen personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, offentlighets-, försäkringsbolags- och olycksfallsförsäkringslagen, samt branschspecifika rekommendationer.

Personuppgifterna inhämtas från kunden själv och de parter som kunden befullmäktigar samt från offentliga register som förs av myndigheterna. Personuppgifter från annat håll inhämtas endast med stöd av lag. Uppgifter kan inhämtas bland annat från sjukhus, vårdanstalter, läkare, övriga försäkringsbolag Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, skatteförvaltningen samt polisen.

Vi lämnar inte ut sekretessbelagda personuppgifter till obehöriga om inte den registrerade har gett sitt tillstånd därtill eller utlämnandet stöder sig på lag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra uppgifter till övriga bolag inom koncernen och till andra bolag vi samarbetar med i kundvårds- och marknadsföringssyfte.

Vi hindrar obehöriga att få tillgång till kunduppgifter genom bland annat autentisering och behörighetskontroll för datasystemen, brandväggar, och nätsäkerhet samt från fysisk tillgång genom låsta och brandskyddade arkiv. Obehövliga dokument förstörs kontinuerligt genom destruktion.

Ni har rätt att granska de personregisteruppgifter som gäller Er själv och kräva att en felaktig, obehövlig, bristfällig eller föråldrad personuppgift i registret rättas till.

Om ni inte vill att era uppgifter används för direktmarknadsföring eller marknadsundersökningar, kan ni meddela detta till oss.

Ömsen har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ansvarar för alla frågor som rör skyddet av personuppgifter och rapporterar direkt till personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå. Dataskyddsombudet deltar också i utvecklingsprojekt och verksamhet som representant för dataskyddet.

Närmare information om vilka personuppgifter som behandlas hos Ömsen, hur de behandlas och vilka rättigheter du har som registrerad hittar du som pdf här.

Site by Strax