Karta, gps och grönt kort för bil

Med bil till utlandet

Om du planerar en bilresa till utlandet, beakta redan på förhand säkerhetsaspekterna. Ett tillräckligt försäkringsskydd är en viktig del av förberedelserna. Kontrollera att fordonets försäkringar och försäkringsskyddet gäller i destinationslandet.

Försäkringarnas giltighetsområde

Fordonet ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Dessutom är det bra att ha en frivillig fordonsförsäkring, Optimal Bilöms eller omfattande Bilöms. Olika försäkringar har olika giltighetsområden.

Trafikförsäkring

Den finländska trafikförsäkringen gäller i alla länder som anslutit sig till det så kallade Green Card-avtalet (grönt kort). Ett Green Card är ett bevis på en giltig trafikförsäkring och det lönar sig att skaffa det för bilresor som görs till länder utanför Norden. Om fordonet inte har ett giltigt Green Card måste man vid gränsen teckna det berörda landets trafikförsäkring. Till exempel i Polen får en fordonsförare som lämnar landet och som saknar en giltig försäkring en straffavgift. Ett Green Card får man gratis från fordonets trafikförsäkringsbolag.

Försäkringsskyddet varierar i olika länder

För en bilförare som reser utomlands är det skäl att komma ihåg att ersättningsfrågor i anslutning till trafikförsäkringen i allmänhet avgörs enligt lagarna i det land där olycksfallet inträffar.

Skadeståndslagstiftningen varierar från land till land. Det är särskilt viktigt att komma ihåg att trafikförsäkringen för det egna fordonet i regel inte ersätter förarens eller ägarens personskador på resor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Därför är det viktigt att ha en resenärförsäkring och livförsäkring som tilläggsskydd också under bilresan.

Om olyckan inträffar i en EES-stat, kan en finländsk bilförare välja om han eller hon vill betala kostnaderna för sina personskador från sin egen trafikförsäkring. Den skadelidande har dock rätt att även välja ett försäkringsskydd enligt hemorten för ett skadevållande fordon som är försäkrat i ett EES-land.

Det lönar sig att vara noggrann

I regel är det tryggt för en finländare att åka på bilsemester. Det lönar sig dock att komma ihåg att såväl bilen som sakerna i den kan vara intressanta för tjuvar. Det finns skäl att kontrollera på förhand om man i destinationslandet till exempel ska undvika att stanna vid vägrenen, utom på uppmaning av polis.

Det lönar sig alltid att parkera bilen på ett övervakat område. Och det lönar sig också att ta väl vara på nycklarna, eftersom olovligt brukande av en bil med körspärr i praktiken endast kan ske med dess egen nyckel.

Man ska inte lämna saker synliga i bilen när man lämnar den. Dessutom lönar det sig att hålla bildörrarna låsta under körningen. Töm alltid bilen på synliga saker!

Sökande av ersättning för trafikskada

Enligt EU:s fjärde trafikförsäkringsdirektiv ska varje trafikförsäkringsbolag ha i varje EES-land en skaderegleringsrepresentant. EES-länder är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

En finländare som lidit skada kan alltså återvända hem från sin bilresa och framställa sitt skadeståndskrav direkt till skaderegleringsrepresentanten på den skyldiges försäkringsbolag i Finland – på sitt eget hemspråk. Om man önskar kan man också alternativt sköta skadeärendet med skadevållarens försäkringsbolag i det land där skadan inträffade.

Vad ska man göra om en skada inträffar utomlands?

Om du är en oskyldig part i en trafikskada där motpartens fordon är registrerat och trafikförsäkrat i ett EES-land:

 • Be motparten visa sitt körkort, fordonsuppgifter och försäkringsuppgifter.
 • Gör en skadeanmälan tillsammans med motparten, ta en kopia eller behåll det andra exemplaret.
 • Vid behov kalla polis till platsen.
 • Du kan sköta skadeärendet i Finland efter resan. Kontakta skaderegleringsrepresentanten för skadevållarens försäkringsbolag. Om du inte känner till representanten, så tar Trafikförsäkringscentralen reda på namnet åt dig.
 • Om skadevållarens försäkringsbolag inte har någon skaderegleringsrepresentant i Finland, sköter Trafikförsäkringscentralen skaderegleringen.
 • Alternativt kan skadan ersättas från en giltig kaskoförsäkring för ditt fordon och sedan återkräver ditt försäkringsbolag ersättningen från den skyldige partens skaderegleringsrepresentant.
 • Om du vill kan du också sköta skadeärendet i det land skadan inträffade med skadevållarens försäkringsbolag.

Om du är oskyldig till en trafikskada där den ansvarige partens fordon inte är registrerat och trafikförsäkrat i ett EES-land:

 • Be motparten visa sitt körkort och fordonsuppgifter.
 • Gör en skadeanmälan tillsammans med motparten, ta en kopia eller behåll det andra exemplaret.
 • Vid behov kalla polis till platsen.
 • Skicka skadeanmälan eller ersättningskravet direkt till motpartens försäkringsbolag.
 • Låt motpartens skadeinspektör inspektera skadorna.
 • Om du återvänder till hemlandet innan skadan är utredd, kontakta ditt försäkringsbolag. Skadan kan ersättas från kaskoförsäkringen för ditt fordon och sedan återkräver ditt försäkringsbolag ersättningen från den skyldige partens skaderegleringsrepresentant.
 • Om du vill, eller om ditt fordon inte har en giltig kaskoförsäkring i det land olycksfallet inträffade, kan du också sköta skadeärendet i det land skadan inträffade med skadevållarens försäkringsbolag.

Om du är skyldig till trafikskadan:

 • Ge dina personuppgifter och uppgifter om fordonet och trafikförsäkringen till den skadelidande.
 • Visa ditt Green Card för myndigheterna eller den skadelidande.
 • Gör en skadeanmälan tillsammans med motparten.
 • Anmäl skadan både till Green Card-byrån i det land olycksfallet inträffade (uppgifterna hittar du på kortets baksida) och också till ditt eget försäkringsbolag som sköter skaderegleringen.

SOS-International a/s

Du kan alltid kontakta SOS-International oberoende av i vilket land olyckan skett. SOS-International har öppet dygnet runt och man kan kontakta dem både vid person- och plåtskador.

Bilräddning i Finland: 00358 600 02200

Bilräddning utanför Finland: 00358 25 27 1160

I händelse av personskada i bilen utanför Finland: 0045 38 48 80 04

E-post: sos@sos.dk

Händer det en skada på bilen i Sverige ring Assistanskåren, telefon 0046 8 6275757. Med mobiltelefon fungerar tyvärr inte 020 nummer. Det går också bra att ringa Bärgarn på Åland, 00358 18 21400, så ordnar de att bilen kommer hem om skadan har inträffat i närheten av någon av hamnarna i Sverige. Försäkringen gäller till närmaste verkstad.

Internationellt körkort

Internationellt körkort är ett dokument som är välkänt och godkänt i hela världen. Innehavet kan underlätta vid kontakt med myndigheter i olika länder och är i vissa länder till och med ett krav.

På Åland kan kortet köpas hos Citytravel på Skarpansvägen. Till ansökan bifogas ett passfoto och en kopia på det vanliga körkortet där bägge sidor är synliga. En ansökan görs och den behandlas inom en vecka. Kostnad 32 – 42 euro.

Med hyrbil utomlands

De finländska försäkringarna täcker inte alla risker som kan inträffa när man kör med ett utländskt hyrt fordon. En förutsättning för att hyra en bil är i allmänhet ett körkort och tillräcklig ålder. Innan man undertecknar hyresavtalet finns det skäl för hyrestagaren att ta reda på om en tillräckligt omfattande trafik- och kaskoförsäkring ingår i hyran eller om det finns skäl att teckna tilläggsförsäkringar.

Den minimiförsäkring som ingår i hyran omfattar till exempel sällan försäkringsskydd för förare och passagerare. Den finländska resenärförsäkringen ersätter i regel vårdkostnader till följd av olycksfall. Det lönar sig trots allt att kontrollera om tillräckliga invaliditets- och dödfallssummor ingår i resenärförsäkringen, eftersom resenärförsäkringen kan vara ditt enda försäkringsskydd om en trafikolycka inträffar. Därför kan det vara nödvändigt att höja resenärförsäkringens ersättningssummor eller teckna en separat livförsäkring.

Hyrestagaren kan också personligen bli ersättningsskyldig för skador på det hyrda fordonet om bilen råkar ut för kollision eller blir stulen, om försäkringen inte innehåller skydd mot dessa händelser.

I ett skadefall är hyrestagaren i allmänhet tvungen att betala en självriskandel som kan uppgå till ett ganska stort belopp. Mot en tilläggsavgift kan man i allmänhet foga en klausul till hyresavtalet som antingen eliminerar eller minskar självrisken.

Mer information om bilkörning utomlands

 • Information om bilkörning och om bestämmelser i olika länder får du hos Automobilförbundet. Du kan beställa boken Autolla ulkomaille (Med bil utomlands) från Automobilförbundet.
 • Att bila utomlands