Skruva eldosa

Elsäkerhet

Var försiktig när du hanterar el hemma. Moderna elinstallationer har ofta inbyggda säkerhetssystem som bland annat säkringar, skyddsjordning, jordfelsbrytare och åskskydd. Utan relevant elektrisk behörighet får du inte själv utföra elarbeten hemma. Säkringar, lysrör och glödlampor är tillåtet att byta.

Elbränder – överbelastning eller glappkontakt

I takt med att vi renoverar våra bostäder både mer ingående och oftare ökar antalet bränder. För att undvika elbränder – låt en yrkeskunnig besiktningsman gå igenom dina elinstallationer.

Bränder orsakade av fel i elsystemet förekommer oftare än man tror. Ofta beror det på att elnätet är överbelastat eller glappkontakt i en anslutning.

Vanliga brandorsaker

En mycket vanlig orsak till brand i hemmen är dålig kontakt i elanslutningar. Eftersom ström är värme innebär det att om det blir för mycket ström och för dålig kontakt börjar det att brinna. Det kan vara i kontakterna till spisen, elpannan eller andra maskiner som drar mycket ström. Det är också vanligt med bränder i elcentraler.

Jordfelsbrytare ökar säkerheten

Att installera en jordfelsbrytare är en mycket bra åtgärd för att öka säkerheten i elanläggningar. Jordfelsbrytaren känner av om strömmen går fel väg och kopplar omedelbart bort den, innan en olycka eller brand uppstår. Ett annat bra sätt att öka säkerheten är att låta en yrkesman göra en säkerhetsgenomgång av elinstallationerna.

Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstår i en lägenhet eller villa. Alla elektriska bruksföremål och apparater har små läckströmmar, till exempel en spis på cirka 6 mA och en elradiator på 1 mA (mA = tusendelar av Ampere). En jordfelsbrytare känner summan av alla läckströmmar inklusive felströmmar. En uppdelning på flera jordfelsbrytare i elcentralen är därför att rekommendera för att undvika att jordfelsbrytaren löser ut vid normal användning.

Fördelar med en jordfelsbrytare

 • Snabbheten hos en jordfelsbrytare gör att farliga situationer normalt inte hinner uppkomma när en person kommer i beröring med en spänningsförande del.
 • Jordfelsbrytaren – inte säkringen – känner vid ett eventuellt fel av de små strömmarna som kan orsaka brand.

Det är enkelt och billigt att installera en jordfelsbrytare. 

Några tips

 • Kontakta flera elinstallationsföretag för råd och kostnadsförslag vid komplettering i äldre installationer.
 • Det finns billiga portabla jordfelsbrytare att plugga in i vägguttaget för att få säkerhet när man använder elapparater utomhus.
 • Kyl, frys och uppvärmning bör ha separata jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare på 300 mA rekommenderas som brandskydd.
 • Använd en jordfelsbrytare typ A.

Tänk på

 • Jordfelsbrytaren är ett kompletterande skydd till säkringar och skyddsjordning.
 • Kontrollera jordfelsbrytarens funktion med testknappen minst två gånger om året.
 • Dagens föreskrifter (elbestämmelser) kräver jordfelsbrytare som tilläggsskydd för uttag i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- och daghem vid ny- och ombyggnad.
 • Jordfelsbrytare ska även finnas på följande uttag; utomhus, bygg- och rivningsplatser, jordbruk och trädgårdsmästerier, uppställningsområde för husvagnar och småbåtshamnar, tillfälliga installationer för mässor, utställningar etc.

Varning för hobbyelektriker

Använd alltid kunniga yrkesmän när du ska installera eller komplettera något i din elinstallation. En vän som är lite av en hobbyelektriker kan bli en dyrköpt erfarenhet eftersom elarbeten som utförs på fel sätt kan bli livsfarliga. Dessutom kan det innebära att ersättningen från ditt försäkringsbolag kan sänkas.

Kom ihåg:

 • Anlita endast behöriga yrkesmän för elarbeten i ditt hem.
 • Låt en elinstallatör göra en säkerhetsgenomgång av dina elinstallationer
 • Har du ingen jordfelsbrytare, låt en elinstallatör ordna det
 • Ha en brandvarnare, en 6 kg pulversläckare och en brandfilt hemma

Så skyddar du ditt hem mot brand (pdf)