Handbrandsläckare

Fungerande handbrandsläckare är första hjälpen vid eldsvåda

I eldsvådor omkommer årligen ungefär 100 finländare, och 1 500 behöver sjukhusvård till följd av brännskador. Det är lättare att förebygga eldsvådor än att släcka dem, men om en eldsvåda trots allt uppstår är det viktigt att vara förberedd. En handbrandsläckare är en bra första hjälp när en eldsvåda uppstår, men den är inte till någon nytta om den inte fungerar. Ändamålsenlig kontroll och underhåll håller en handbrandsläckare i skick.

Kontrollera och underhåll handsläckaren regelbundet

Du kan lämna en handsläckare för kontroll och underhåll i en affär som säljer handsläckare. Låt kontrollera handsläckaren minst vartannat år. Om handsläckaren förvaras så att den är utsatt för fukt, vibrationer eller temperaturväxling, ska kontrollen göras varje år. Gör den första kontrollen minst två år efter att släckaren har påfyllts eller tillverkats.

Låt underhålla handsläckaren

 • alltid efter användning, även om den använts bara lite
 • enligt den serviceintervall som anges i tillverkarens eller importörens instruktioner
 • alltid när kontrollen ger anledning till det.

 Du kan själv kontrollera att sigillen på handsläckaren är hel och se över behållaren, etiketten och slangen, men det bästa alternativet är att låta en expert kontrollera och underhålla släckaren regelbundet. Att låta kontrollera och underhålla handsläckare är obligatoriskt för släckare som krävs i föreskrifter eller av räddningsmyndigheten. Andra handsläckare är frivilliga och det är frivilligt att låta kontrollera och underhålla dem, men det rekommenderas.

Lär dig att använda en handbrandsläckare

Det är inte alltid möjligt att släcka en eldsvåda med en handsläckare, men med hjälp av den kan man begränsa en eldsvåda innan brandkåren är på plats. Det finns tre olika typer av handsläckare: pulver-, skum- och koldioxidsläckare. Olika handsläckare är avsedda för släckning av olika typer av eldsvådor. Lämpligheten markeras med bokstäver:

 • A (bränder i fasta material)
 • B (bränder i vätskor)
 • C (bränder i gas)
 • D (bränder i metall)
 • F (bränder i livsmedelsfett)

Pulversläckaren är den vanligaste typen av handsläckare. Det finns flera typer av pulver för pulversläckare, men de vanligaste, dvs. ABC-pulver, passar för nästan alla typer av släckning. Hemkökets handsläckare i klass F mot fettbränder är avsedd att hindra fettet från att fatta eld igen.

Så använder du en handsläckare

 • Rikta släckaren mot lågornas bas, inte in i själva lågan.
 • En handsläckare fungerar endast ca 5–20 sekunder åt gången och därför är det viktigt att rikta den rätt.
 • Kontrollera släckningsavstånd: för en pulversläckare är avståndet 3–5 meter, för en skumsläckare 2–4 meter och för en koldioxidsläckare 1–2 meter.
 • Användning av koldioxidsläckare orsakar risk för kvävning eftersom koldioxid tränger undan syre. Kontrollera att det inte finns andra människor i rummet där du använder en kolsyresläckare, och lämna rummet genast efter att släckaren har använts.
 • Notera att en handsläckare är en tryckbärande anordning. Den som innehar en handsläckare ansvarar för placeringen och användningen av den.