Styrelse och ledning

Styrningen sköts av styrelsen och ledningsgruppen

I styrelsen ingår fem personer. Alla med lång och gedigen erfarenhet av försäkringsverksamhet. Det är här som riktlinjerna och gränserna för verksamheten dras upp. Det är här som man stämmer av att allt går som planerat. Den dagliga operativa verksamheten hanteras av ledningsgruppen. Här ingår verkställande direktören och avdelningscheferna. Dessutom finns i bolaget ett förvaltningsråd. Det består av elva medlemmar. Samtliga representerar viktiga kundgrupper. Därmed har vi också ett välfungerande professionellt ”marknadsråd”. Så vi vet mycket väl vad kunderna behöver.

Förvaltningsrådets uppgifter

Enligt § 12 i bolagsordningen för Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag är förvaltningsrådets uppgift att

  1. Övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  2. Till ordinarie bolagsstämma avge yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen
  3. Senast i december månad fastställa antalet medlemmar i styrelsen, fastställa deras arvoden, samt välja dessa för inkommande år
  4. Behandla frågor, efter beredning av styrelsen, som innebär betydande inskränkning eller utvidgning av bolagets verksamhet, eller behandla övriga frågor som styrelsen aktualiserar, och i anslutning till behandlingen ge styrelsen rekommendationer

Styrelseledamöterna 2018

Kjell Clemes
Göran Lindholm
Ida Hellgren
Birgitta Eriksson
Leif Nordlund

Ledningsgruppen

Dan-Erik Woivalin
Ulf Toivonen
Maria Sarling
Robert Knahpe
Jim Sölgén
Stefan Boman

Förvaltningsrådet

Jesper Blomsterlund
Lilly-Ann Forsbom
Carin Holmqvist
Linnea Johansson
Mikael Lundell
Malin Skogberg
Trygve Eriksson
Peter Wiklöf
Barbara Heinonen
Tony Saarinen
Timo Vetriö
Conny Nyholm