Registerbeskrivning

Behandling av personuppgifter och registerbeskrivningar för Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Vid handläggningen av försäkrings- och ersättningsärenden behandlar Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i personuppgifts-, offentlighets-, försäkringsbolags- och olycksfallsförsäkringslagen, samt branschspecifika rekommendationer.

Personuppgifterna inhämtas från kunden själv och de parter som kunden befullmäktigar samt från offentliga register som förs av myndigheterna. Personuppgifter från annat håll inhämtas endast med stöd av lag. Uppgifter kan inhämtas bl. a från sjukhus, vårdanstalter, läkare, övriga försäkringsbolag Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, skatteförvaltningen samt polisen.

Vi lämnar inte ut sekretessbelagda personuppgifter till obehöriga om inte den registrerade har gett sitt tillstånd därtill eller utlämnandet stöder sig på lag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra uppgifter till övriga bolag inom koncernen och till andra bolag vi samarbetar med i kundvårds- och marknadsföringssyfte.

Vi hindrar obehöriga att få tillgång till kunduppgifter genom bl.a. autentisering och behörighetskontroll för datasystemen, brandväggar, och nätsäkerhet samt från fysisk tillgång genom låsta och brandskyddade arkiv. Obehövliga dokument förstörs kontinuerligt genom destruktion.

Datainnehållet i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags personregister framgår av registerbeskrivningarna, som Ni kan bekanta Er med nedan eller på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags kontor i Mariehamn.

Ni har rätt att granska de personregisteruppgifter som gäller Er själv och kräva att en felaktig, obehövlig, bristfällig eller föråldrad personuppgift i registret rättas till.

Om ni inte vill att era uppgifter används för direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, kan ni meddela detta till oss.