Händer skriver på tangentbord

Tillägg

Beroende på vilken verksamhet ditt företag har, kan du komplettera grundskyddet med tilläggsförsäkringar. Några av de vanligaste tilläggsförsäkringarna är:

Förmögenhetsansvar

Försäkringen täcker skadeståndskrav avseende person- och sakskada, samt ren förmögenhetsskada till följd av rådgivande verksamhet.

Konsultansvar

En speciell ansvarsförsäkring inom konsultbranschen, för till exempel arkitekter och ingenjörer. Försäkringen täcker både person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada till följd av fel i beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar.

Datakonsultansvar

Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskada som den försäkrade orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utförande av sådana uppdrag som nämns i försäkringsbrevet.

VD/Styrelseansvar

Försäkringen täcker skadeståndskrav avseende ren förmögenhetsskada som riktas mot ledande befattningshavare hos försäkringstagaren. Täcker också juridisk rådgivning vid myndighetsutredning som kan leda till ersättningsbar ansvarsskada.

Epidemiavbrott

Försäkringen täcker avbrottsskada då myndighet med stöd av lag stänger rörelsen för att förhindra spridning av smittosam sjukdom. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till fasta kostnader bortfaller.

Beroendeskapsavbrott kund/leverantör

Försäkringen täcker avbrottsskada till följd av ersättningsgill egendomsskada hos i försäkringsbrevet nämnd kund/leverantör. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.

Krisförsäkring

Försäkringen täcker kristerapi för försäkringstagaren och anställda som råkat ut för, eller varit närvarande vid, exempelvis rån, överfall, olycka eller brandskada.

Kundolycksfall

Kundolycksfallsförsäkringen är avsedd för företag med stor tillströmning av kunder i lokalerna, till exempel restauranger och butiker. Försäkringen täcker kostnader till följd av olycksfall som drabbar kund på försäkringsstället.

Förmögenhetsbrott

Försäkringen gäller för direkt ekonomisk förlust, även skadestånd, som åsamkas den försäkrade genom att anställd hos denne, i syfte att uppnå ekonomisk vinning, gjort sig skyldig till brottslig handling som riktar sig mot försäkringstagaren eller dennes kunder.

Oljeskada

Försäkringen täcker skada på olja och egen eller annans egendom vid oförutsedd utströmning av olja ur cistern eller ledningsnät.

Ansvar för fastighetsägare

Försäkringen täcker skadeståndskrav avseende person- eller sakskada som riktas mot fastighetsägare.

Rättsskydd för fastighetsägare

Försäkringen täcker ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål och skattemål för den försäkrade såsom ägare och nyttjare av fastighet.

Avbrott hyresförlust

Försäkringen täcker minskning i hyresintäkt till följd av att försäkrad byggnad blir helt eller delvis oanvändbar, till följd av egendomsskada som omfattas av försäkringen.

Villkor och produktinformation