Håll koll på elinstallationer

Elektriska fel är vanliga orsaker till bränder inom lantbruket. Här kan du läsa om några vanliga riskområden för elektriska fel som kan leda till att det börjar brinna.

Ledningar

Trasiga eller bristande elledningar kan leda till att det börjar brinna. Se därför över de elledningar som finns, råttor kan till exempel ha gnagat bort isoleringen under vintern.

Kontrollera också alt lösa gummikablar inte är söndertorkade. Du får inte reparera gummikablar med torksprickor utan de måste bytas ut mot nya. Se till att alla gummikabelanslutningar är försedda med särskilda dragavlastningar som hindrar att kablar dras loss eller skadas mot vassa kanter vid inkoppling till motor eller motorskydd.

Alla elmotorer ska så långt som möjligt vara fast anslutna till elnätet och vara försedda med rätt inställda och fungerande motorskydd. Se till all elmotorer, motorskydd, kablar, elcentraler och all elutrustning är rena från damm och skräp. Ett gott råd är också att installera jordfelsbrytare. Den ger ökad person- och brandsäkerhet samtidigt som du kan få rabatt på din försäkringspremie.

Bränder i elcentraler

Bränder på grund av att elapparater och säkringar med mera är inbyggda i plastkapslingar har blivit allt vanligare på senare år. Med tanke på att det har installerats och att det fortsätter att installeras mängder av sådan utrustning är det ett växande problem. Lite av en "tickande bomb". Ett glapp som uppstår av till exempel en skruv som lossnat eller inte dragits åt tillräckligt hårt kan resultera i en mycket het Ijusbåge (över 3 000°C). Vid sådana fel är det viktigt att det finns skyddsutrustning som bryter strömmen innan någon skada uppstår.

 Har du exempelvis gamla felfria rnetallcentraler och vill montera jordfelsbrytare är rekommendationen att behålla melallcentralerna och ansluta en mindre metallkapsling för jordfelsbrytaren.

Jordfelsbrytare

Elektriska fel är de vanligaste orsakerna till bränder inom lantbruket. Många bränder orsakas av skador på elledningan. Råttor och möss kan ha gnagt bort isoleringen eller så kan Iedningarna ha klämts eller torkat sönder. Sådana skador kan lätt orsaka gnistbildning och värmeutveckling med brand som följd. Jordfelsbrytaren kan upptäcka denna typ av skador innan brand uppstår. Den behövs trots att alla elinstallaltioner har säkringar och i de flesta fall är skyddsjordade.
 
Jordfelsbrytaren jämför den ström som går in i en byggnad eller apparaten med den som går ut. När allt är som det ska, går det Iika mycket ström in i den ena ledaren som del går ut i den andra och ingen ström ger till jord. Om det blir ett fel att strömmen går fel väg och “Iäcker” över till jord bryter jordfelsblytaren snabbt strömmen. Om isoleringen på en elledning i din ladugård skadas så det “läcker” över ström till jord bryter jordfelsbrytaren strömmen innan den läckande strömmen kan orsaka brand eller annan skada.

Reservelverk

Som lantbrukare är du mycket beroende av elströmmen speciellt om du har djur. Utfordring, utgödsling, vattenförsörjning, ventilation, mjölkning och torkning blir nästan omöjligt att hålla igång vid ett strömavbrott. Ett längre avbrott kan dessutom orsaka långvariga produktionsstörnigar.

Dimensionera reservelverket kontinuerlig drift så att du kan hålla din anläggning igång. Men det är inte nödvändigt att köra utgödsling- och möljkningsanläggningen samtidigt. Kontrollera och provkör reservelverket regelbundet. Då vet du att del fungerar den dag det behövs.

Källa:Länsförsäkringar