Koppling av vattenburet system

Vattenskador

En vattenskada kan bli mycket kostsam och förorsaka mycket besvär.

Varulager

Vid ett läckage löper du stor risk att dina varor blir vattenskadade och därmed osäljbara. Vattenskadat emballage sänker också varans värde vilket i sin tur leder till avbrottsförluster, leveransproblem och extra arbete.

På bottenvåning och i källare bör varor placeras minst 10 cm ovanför golvet på lastpallar eller hyllor.

VVS-installationer

För VVS- installationer och våtutrymmen ska särskilt utbildad personal med certifikat/utbildningsbevis anlitas. Det är viktigt att entreprenörerna följer gällande anvisningar och regler för installationer i våtutrymmen. Kräv också att arbetet utförs enligt materialleverantörens typgodkända anvisningar och enligt gällande branschregler.

Gamla ledningssystem

Vattenskador på grund av gamla vattenledningssystem blir ofta en kostsam skada. Kontrollera därför ledningssystem och våtutrymmen i fastigheten. Ofta blir en vattenskada mycket dyrare än kostnaderna att reparera rören. Följdskadan blir i regel omfattande. Gamla ledningssystem och bristfälliga golv- och väggbeklädnader orsakar förr eller senare en vattenskada. Beroende på åldern på dessa kan årsavdragen minska ersättningen upp till 80 %.

Vid en vattenskada tar det ofta lång tid att reparera och därtill torka och återställa.