Ansvarsrisker

I företagsverksamheten kan det inträffa olika slags skador som företaget är skyldigt att ersätta. Under målning av fönster kan en stege falla och träffa en parkerad bil. Med olika ansvarsförsäkringar kan man förbereda sig på skador som företagets verksamhet eller produkter orsakar utomstående.  

Ansvarsriskområden är bl.a.

 • verksamhetsansvar, dvs. ansvar för skador som drabbat utomstående eller avtalsparter till följd av företagets verksamhet  
 • produktansvar, dvs. ansvar för person- eller sakskador som orsakats av tillverkad eller såld produkt.

Ansvarsrisker kan även vara förknippade med konsultverksamhet och experttjänster, medlemsuppdrag i ett företags förvaltningsorgan och kränkande av immateriell rätt.

Ansvarsriskerna kan – liksom övriga risker – hanteras genom att man identifierar och bedömer dem och därefter väljer ändamålsenliga riskhanteringsmetoder.

Försäkringar är en metod att hantera företagets ansvarsrisker. Bland företag är avtal i nyckelposition när det gäller hantering av ansvarsrisker.

Ju mindre företagets personalantal är, desto mer betonas säkra arbetssätt och tillräckligt försäkringsskydd.

Varutransportrisker

Varje dag skadas eller försvinner en stor mängd transportgods på olika håll i världen. En vara kan till exempel gå sönder, smutsas, fördärvas eller försvinna under en transport. En stor del av transportskadorna kan dock förebyggas.

Med transportrisker avses skaderisker som

 • varor i en transportkedja utsätts för (varan går sönder, försvinner m.m.)
 • ett företag utsätts för efter det att en transportskada har inträffat (till exempel avbrottsskador och förlust av anseende).

Förebyggande av transportrisker:

 • Riskidentifiering: När man först har identifierat riskerna är det lättare att undvika dem.
 • Genom att använda leveransklausulerna i handelsavtalet rätt (t.ex. Incoterms 2010 ) kan du undvika oväntade kostnader.
 • Rätt förpackningssätt: En liten ändring i förpackningen eller enhetsindelningen kan minska skadorna utan att höja kostnaderna.
 • Rätt varuhantering: Det lönar sig att se över last- och lossningspraxisen och att göra upp klara last- och lossningsinstruktioner.
 • Transportsätt: Det sig att välja lämpligt transportmedel och en kompetent fraktförare med gott rykte.
 • Kunskap om transportlagar: Försummelse av formbestämmelserna enligt lag och reklamationstiderna kan leda till att ersättningsrätten gentemot fraktföraren går förlorad.
 • Försäkringar: För de flesta transporter finns försäkringar