Brandsläckare i häststall

Bränder

Vid en brand är tiden den viktigaste faktorn för att stoppa händelseförloppet. En brand som upptäcks tidigt minskar skadans omfattning och kostnaderna för återställandet. Möjligheterna att få igång verksamheten relativt snabbt ökar.

Damm och spån

Damm och spån i filter är en explosionsrisk som ofta leder till brand. En vanlig brandorsak är att gnistor uppstår och att dessa kommer in i produktionsmaskiner. Vid arbete i en sådan miljö bör man vara noga med att iaktta alla särskilda säkerhetsföreskrifter.

Sprinkler

Ett automatiskt sprinklersystem är konstruerat för att snabbt upptäcka en brand och i ett inledningsskede släcka eller begränsa den. Sprinklern reagerar på värme som uppstår vid en brand. När sprinklern utlöses går samtidigt ett larm till larmcentralen. På så sätt bidrar den till en betryggande utrymning av ett utrymme och den håller branden under kontroll tills andra släckningsåtgärder kan sättas in.

Branddörrar

Många branddörrar står öppna! En stängd branddörr är mycket effektiv när det gäller att begränsa en brand. Om den hålls öppen ska den vara försedd med anordning som stänger dörren automatiskt vid rökutveckling. Branddörrar som måste hållas öppna under arbetstid får inte kilas upp utan ska vara försedda med upphängningmagneter kopplade till brandvarnare.
Också här är det viktigt att iaktta säkerhetsföreskrifter och brandklasser för branddörrar.

Isolering

Det är också viktigt att tänka på brandisoleringen i väggenomföringar. Genom otätade eller bristfälligt tätade genomföringar kan en brand sprida sig från en del av byggnaden till en annan. För att förhindra att branden sprider sig till hela byggnaden kan denna delas in i olika sektioner. Det är viktigt att känna till och följa de krav som anges i lagar och föreskrifter om godkända material.

God ordning

Undvik anlagda bränder! Genom god ordning, en väl inhägnad och upplyst anläggning eller lastkaj undviker man inbrott och anlagda bränder. Också annan skadegörelse minskar väsentligt när färre obehöriga vistas i närheten av anläggningen.

Självantändning

Tänk på att vissa oljor kan självantända. Se därför över ditt företags rutiner för att förhindra självantändning. Trasor, torkpapper eller liknande som används för avtorkning eller inoljning kan självantända. Förvaras de fritt i öppet utrymme kan en brand sprida sig till hela anläggningen med ödesdigra konsekvenser som följd.

Terpentin-, lin- och bomullsfröolja är exempel på oljor som kan självantända. Detta beror på värmehöjande reaktioner i oljan som kan leda till antändning. Därför ska avfall som är indränkt med sådana vätskor alltid läggas i obrännbart kärl med lock eller vattenfyllt kärl.

Olja- och fettbrand

Brand i fritöser, grillar och stekbord orsakar många onödiga bränder i restauranger och storkök. Ofta beror bränderna på att lättantändligt fett sugits in och lagrats i filter, kåpor och ventilationskanaler.

Bränder av detta slag är svåra att kontrollera eftersom de via ventilationskanalerna sprider sig vidare in i byggnaden och därmed kan orsaka en totalskada i en fastighet.

Elinstallationer

Många bränder kan undvikas genom egna skadeförebyggande kontroller. Besiktiga regelbundet elutrustning och installationer samt åtgärda omedelbart eventuella brister.

Elfel är de vanligaste brandorsakerna. Ha därför som rutin att regelbundet kontrollera sladdar, uttag och kopplingar för att se att dessa inte är skadade. Upptäcker man ett elfel bör det omedelbart åtgärdas av elektriker.

Tänk också på att ha brandvarnare och brandsläckare på varje våningsplan. Ett brandlarm sover aldrig! Släckutrustning ska besiktigas varje år.

Heta arbeten

Heta arbeten förekommer ofta i samband med monterings- och ombyggnadsarbeten. Brandbelastningen är då vanligen högre och risken för tillbud ökar.

Med heta arbeten avses till exempel:

  • Svetsning
  • Lödning
  • Bearbetning med snabbgående verktyg
  • Skärning

Särskilda säkerhetsföreskrifter för heta arbeten ska beaktas och följas. Läs mer om heta arbeten